Начална страница
Начало >> Управление >> Административни услуги и такси

Нотариални заверки.

Земеделие, опазване на селскостопанското имущество, екология и епизотии. 

Общинска Собственост.

Гражданско състояние.

Общинска Техническа Служба.

Обредни дейности.

Защита на потребителите, лицензи, контрол в търговията и услугите, транспорта и съобщенията.

Други услуги.

 

Местни данъци и такси.

Нотариални заверки

ТАРИФА
за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
(Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009)

В сила от 1.07.2009

 

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)


1. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 10 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница а останалите екземпляри се таксуват като преписи.     2лв;
2. За удостоверяване на датата и подписите на частни документи без определен материален интерес:   
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първия подпис  5 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис е в двойния размер по буква „а”     
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всеки следващ подпис  2 лв;
г) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв;
д) (нова. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, е в двойния размер на таксата по буква „г”

*Забележка. Таксата по т. 5 се събира еднократно при едновременното удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.


3. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 3 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница 2 лв;
4. За даване на справки по нотариалните книги и регистри:    
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за устна справка за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице     2 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за издаване на удостоверение за извършен акт или за удостоверяване по името на едно лице  10 лв.


II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес
5. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За издаване на нотариален или на договор за делба извън посочените в т.1 се събира такса по следната таблица:  
Удостоверяван материален интерес         Нотариална такса (в лв.)
до 100 лв.  включително                           30
от 101 до 1 000 лв.                                    30 + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1001 до 10 000 лв.                                43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1 000  
от 10 001 до 50 000 лв.                             160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000  
от 50 001 до 100 000 лв.                           480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000
от 100 000 – 500 000 лв.                           730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000  
над 500 000 лв.                                         1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от

                                                                  6000 лв.
6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжка с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.”


III. Нотариални такси според изразходваното време  (лв./час).
7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За устен правен съвет или консултация  8 лв.
8. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За писмен правен съвет или консултация и при посредничество за изясняване волята на страните  15 лв.
9. За справки, набавяне на документи, книжа и др.  5 лв.


*Забележка. Таксите по т.14, 15 и 16 за непълен час се събират като за пълен час, като преди извършване на действието нотариусът е длъжен да укаже приблизително необходимото време.


V. Допълнителна нотариална такса

10. За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:
а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в работно време 25 на сто;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) в нотариалната кантора в неработно време  25 на сто;
в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора в неработно време 50 на сто.
г) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена    50 на сто.
д) (нова - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена – в двоен размер

горе

Общинска собственост

І. УДОСТОВЕРЕНИЕ, че имотът не е държавна или общинска собственост.
1. Необходими документи:
  1.1. Нотариален акт от гражданина или фирмата – оригинал!!!
  1.2. Договор от гражданина или фирмата – оригинал!!!
2. Срок на издаване:10 дни.
При неспазване на срока от 10 дни размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа, се заплаща в троен размер.
3. Такса за услугата:4,00 лева/удостоверение.
4. Срок на валидност на удостоверението: 6 /шест/ месеца.
5. Място за издаване на удостоверението: стая №15.

ІІ. УДОСТОВЕРЕНИЕ, че имотът е построен върху държавна или общинска земя въз основа на учредено отстъпено право на строеж (ОПС).
1. Необходими документи:
  1.1. Нотариален акт от гражданина или фирмата – оригинал!!!
  1.2. Договор от гражданина или фирмата – оригинал!!!
2. Срок на издаване:10 дни.
При неспазване на срока от 10 дни размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
За извършване на бърза услуга до 5 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа, се заплаща в троен размер.
3. Такса за услугата:4,00 лева/удостоверение.
4. Срок на валидност на удостоверението: 6 /шест/ месеца.
5. Място за издаване на удостоверението: стая №15.

ІІІ. ЗАПОВЕД от Кмета на община Белене за настаняване на граждани и фирми в общински помещения.
1. Необходими документи и условия за настаняването им:
  1.1. Участване в търг или конкурс по Закона за общинската собственост (ЗОС) за отдаване под наем на общински помещения и спечелването му в хода на наддаването.
  1.2. Подписване на изготвения протокол за провеждането на търга от участниците в търга след неговото закриване.
2. Когато общинското помещение се отдава под наем за здравни, образователни и други хуманитарни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, настаняването става без търг, след решение на Общински съвет – гр.Белене.
3.Без търг се предоставят общинските помещения на ръководствата на местните политически партии и синдикални организации.
4.Място на връчване на Заповедта: стая №15 на община Белене.
5.Срок на издаване на Заповедта:
  5.1. 7 /седем/ дни от датата на провеждането и спечелването на търга или конкурса от гражданите и фирмите, участвали в него.
  5.2. По точка ІІІ.3. и ІІІ.4 след предоставяне на молба-декларация по образец и пълномощно от съответната централа на политическата или синдикалната организация.
6. Такса по производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:
  6.1. За жилищни имоти – 3,00 лева/заповед.
  6.2. За нежилищни имоти – 5,00 лева/заповед.
7. Срок на валидност на Заповедта: до изтичане на срока на договора за наем, който не може да бъде по-дълъг от 3 /три/ години.

ІV. Преписи и заверки:

-Заверка "вярно с оригинала при Община Белене" на документ: 5,00 лева.

V. Картотекиране на крайно нуждаещи се от жилище граждани:
Право да кандидатстват имат гражданите и техните семейства, които отговарят едновременно на всички условия по чл.5 ал.1 от ППЗОС.
1. Необходими документи:
  1.1. Молба до Кмета на Община Белене /свободен текст/;
  1.2. Декларация за семейно и имотно състояние /по образец/ - попълва се в стая №15 на административната сграда на Общината;
  1.3. Удостоверения от Данъчно бюро за притежаваното движимо и недвижимо имущество от членовете на семейството.
  1.4. Служебни бележки за годишните доходи на членовете на семейството;
  1.5. Нотариално заверен Договор за наем с Наемодателя /ако лицето е на свободен наем/;
2. Срок: 2 месеца.

горе

Общинска техническа служба

І. Приемане на молби за изчертаване на скици.
1.Необходими документи:

 - документи за собственост
2. Срок на издаване – 10 дни.
3. Цена на услугата:
 3.1. До 1 квартал:

-         За съда и др.- 7.00 лева.,

-         за селата – 6,00 лв.;

3.2.Над 1 квартал – 10 лв.

3.3.За проектиране и преустройство ( с виза) – 14.00 лева.
4. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
5. Място на издаване – стая № 12.

 

 ІІ. Издаване на удостоверение за идентичност на имот.
1. Необходими документи:

-         документ за собственост

-         скица

2. Срок на издаване – 10 дни.
3. Цена – 3,00 лв.
4. Валидност – 6 месеца от датата на издаване.
5. Място на издаване – стая № 12.

 

ІІІ. Презаверяване на скици издадени от Общинска Техническа служба.
1. Срок – веднага.
2. Цена – 3,00 лв. на брой.
3. Място на издаване – стая № 12.

 

ІV. Издаване на преписи от документи – 1,00 лв на страница.

 

V. Издаване на копие от чертеж – 2,00 лв за брой.

 

VІ. Приемане строителни книжа и проекти за одобряване.
1. Необходими документи:
 1.1. Документ за собственост;
 1.2. Скица с дадена виза;
 1.3. Архитектурен проект ( съгласуван с ХЕИ; ППО и други контролни органи);
 1.4. Топлотехнически изчисления и детайли;
 1.5. Конструктивен проект;
 1.6. Проект по “ ВиК”;
 1.7. Проект по “ ЕЛ.”;
 1.8. ПОИС ( за строежи при необходимост );
 1.9. Проект за вертикална планировка ;
 1.10.Геоложки доклад – за обектите, които са ново строителство;
 1.11.Технически контрол по част “Конструкции”.
2. Срок за одобряване на проектите – 1 месец от датата на внасянето им.
3. Такса за одобряване на проектите – 0,002% от проектната стойност на строежа.
4. Валидност на одобрените проекти – 1 година.
5. Място на издаване – стая № 12 и № 19.

 

VІІ. Пресъгласуване и преодобряване на проекти с изтекъл срок.
1. Срок – 1 месец от датата на внасянето им.
2. Такса – 0,001% от проектната стойност на строежа.
3. Валидност 1 година
4. Място на издаването – стая № 19

 

VІІІ. Процедиране при одобряване на комплексен инвестиционен проект.
1. Цена по т.VІ и VІІ + 30%

 

ІХ. Издаване на разрешение за строеж.
1. Необходими документи – одобрени всички видове строителни книжа..
2. Срок на издаване –14 дни.
3. Цена – 10 лв.
4. Валидност – 3 години .
5. Място на издаване – стая № 19.

 

Х. Издаване на разрешение за строеж на сгради, за които не се изисква одобряване на проекти
1. Необходими документи

-         документ за собственост

-         скица с виза

3. Цена – 10 лв.

ХI. Приемане молби за разрешаване разкопаване на подземни проводи.
1. Необходими документи:
 1.1. Скица с нанесените подземни комуникации;
 1.2. Скицата предварително се съгласува от Инвеститора с “ВиК”, ТВД, Електроразпределение, КАТ;
 1.3. Проект съгласуван от – “ВиК”, ТВД, Електроразпределение, КАТ
2. Срок за издаване – 10 дни.
3. Цена:
- за скицата 7.00 лева.
4. Валидност на скицата – 6 месеца от датата на издаване.
5. Място на издаване – стая № 12.

 

ХІI. Издаване разрешение за прокопаване.
1. Необходими документи – одобрени проекти, съгласувани със съответните инстанции.
2. Срок – 7 дни .
3. Такса – 0.002% от проектната стойност на обекта.
4. Валидност – 3 години.
5. Място на издаване – стая № 19 .
6. Място на приемане – стая № 12.

 

ХIII. Приемане на молби за узаконяване на незаконен строеж.
1. Необходими документи:
 1.1. Документ за собственост;
 1.2. Скица за узаконяване;
 1.3. Виза за узаконяване;
 1.4. Проект – заснемане на незаконния строеж.
2. Издаване на акт за узаконяване.
3. Такса за узаконяване – 0,006% от строителната стойност на обекта.
4. Валидност – безсрочно.
5. Място на приемане – стая № 12 и № 19.

 

ХIV. Приемане на искане за частично изменение на ПРЗ по чл.134 ал.1 от ЗУТ.
1. Необходими документи:
 1.1. Искане по образец;
 1.2. Документ за собственост;
 1.3. Скица на имотите с виза за допускане на ПУП;
 1.4. Скица – проект за изменението.
2. Разглеждане проекта за изменение в Експертния съвет по Устройство на територията.
3. Одобряване на проекта за изменение на ПРЗ.
4. Срок - регламентиран в ЗУТ.
5. Такса – 10 лв. до 3 УПИ, 30 лв. над 3 УПИ.
6. Място за приемане – стая № 12.

 

ХV. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж.

A. За обекти от пета категория

1.      Необходими документи:

-         документ за собственост

-         разрешение за строеж

-         протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива

-         заверена заповедна книга

-         акт обр.14 за приемане на конструкцията

-         констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

-         документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

-         удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план

-         договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

2.      Срок на издаване – 1 месец от внасяне на искането

3.      Цена:

-         V “A” – 200 лв.

-         V “Б” – 150 лв.

-         V “В” – 100 лв.

-         за обекти V категория – за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението - ½ от съответните цени за обектите за V”A”, V”Б и V”В категория

4.      Валидност - безсрочно

5.      Място на издаване – стая №12 и №19

Б. За обекти от четвърта категория

1.      Необходими документи:

-         документ за собственост

-         разрешение за строеж

-         протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива

-         заверена заповедна книга

-         акт обр.14 за приемане на конструкцията

-         констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения

-         документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

-         удостоверение от Общинска техническа служба, че обекта е нанесен в кадастралния план

-         договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

-         окончателен доклад на лицето, строителен надзор, придружен от свидетелство за правомощие или лиценз за упражняване на дейността

2.      Срок на издаване – 1 месец от внасяне на искането

3.      Цена:

-         IV “А -  500 лв.

-         IV “Б – 500 лв.

-         IV “В – 400 лв.

-         IV “Г – 300 лв.

-         за обекти IV категория – за реконструкция, преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението - ½ от съответните цени за обектите за IV”A”, IV”Б”,IV”В и IV”Г категория

4.      Валидност - безсрочно

5.      Място на издаване – стая №12 и №19

 

ХVІ. Експертна оценка на Общински експертен съвет по устройство на територията за обекти, които не са инвестирани от Общината.
1. За обекти със строителна стойност до 50 000 лв. – 50,00 лв.
2. За обекти със стр.стойност от 50 000 лв до 100 000 лв. – 100,00 лв.
3. За обекти със стр.стойност от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 200,00 лв.
4. За обекти със стр.стойност над 500 000 лв. – 250,00 лв.

горе

Защита на потребителите, лицензи, контрол в търговията и услугите, транспорт и съобщения.

I.Издаване на удостоверения за категоризиране на туристическите обекти
1.Необходими документи:
 ·Заявление(по образец)
 ·Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето с дата на издаване предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението – оригинал или препис
 ·Справка за професионалната или езиковата квалификация на персонала в обекта(по образец)
 ·Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект
 ·Формуляр за определяне на категорията(по образец)
 ·Копия от документите за собственост на обекта
 ·Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация
 ·Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта
 ·Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник – оригинал
 ·Документ за платена такса за категоризиране.
2.Срок на издаване: 30 дни
3.Цена на услугата:

 
За категоризиране на средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища: За категоризиране на места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи: За категоризиране на заведения за хранене и развлечения – ресторанти. Заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
до 30 стаи 500 лв. до 20 стаи 250 лв. до 20 места за сядане 110 лв.
от 31 до 150 стаи 1000 лв. от 21 до 40 стаи 500 лв. от 21 до 50 места за сядане 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане 500 лв.

 

горе

Земеделие, опазване на селскостопанското имущество, екология и епизотии


I. Издаване на удостоверение/свидетелство за превоз на дървесина
1. Необходими документи:
- превозен билет в три екземпляра
2. Срок на издаване: веднага
3. Такса на услугата: 1,00 лв.
4. Срок на валидност: до превозване на дървесината
5. Място на издаване: стая №17

II. Издаване на разрешения за отсичане и кастрене на дървета и храсти
1. Необходими документи:
- документ за собственост на имота;
- протоколи за въвод във владение;
- скица.
2. Срок на издаване: 7 дни
3. Такса на услугата: 10,00лв.
4. Срок на валидност: вписан в разрешителното
5. Място на издаване: стая №17

III. Маркиране с контролна горска марка на дърва в лежащо положение на куб.м.
1. Необходими документи:
- разрешително за сеч;
2. Такса на услугата:
- пространствена дървесина 0,80 лв.
- дребна дървесина 1,40 лв.
- средна дървесина 1,20 лв.
- едра дървесина 1,00 лв.
3. Място на издаване: стая №17

горе

Гражданско състояние

I. Издаване на удостоверение за раждане(дубликат)
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
 · ЕГН на родителите
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

II. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак(дубликат)
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

III. Препис-извлечение от акт за смърт
1.Необходими документи:
 · Документ за самоличност на лицето, желаещо да получи документа
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: безсрочен

IV. Удостоверение за наследници
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност на наследника
 · ЕГН на наследниците
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване:

- Експресна - 1 ден - 5.00 лв.

- Бърза - 3 дни - 4.00 лв.

- Обикновенна - 7 дни - 3.00лв.

- За всяко приложение към удостоверението за наследници се заплаща такса по -1 лв.

- Удостоверение за наследници за преживяна и наследствена пенсия - 1 бр. безплатно+2 лв. за всеки следващ брой
3.Срок на валидност: 6 месеца

V. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Документи с имена, различни от документа за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

 

VI. Удостоверение за семейно положение
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · При необходимост за справка:
   - акт за сключен граждански брак;
   - решение за разтрогнат граждански брак;
   - акт за раждане на децата.
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: до настъпване на промяна

VII. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · При необходимост за справка:
   - акт за сключен граждански брак;
   - решение за разтрогнат граждански брак;
   - акт за раждане на децата.
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: до настъпване на промяна

VIII. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

IХ. Заявление за постоянен адрес
1.Необходими документи:
 · Заявление за постоянен адрес
 · Документ за самоличност
 · Удостоверение за раждане
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов постоянен адрес

X. Удостоверение за  постоянен адрес
1.Необходими документи:
 · Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.

XI. Удостоверение за промени на постоянен адрес
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.


XII. Удостоверение за настоящ адрес 
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Акт за раждане
 · Акт за граждански брак
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: - 4.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адрес

 

XIII. Удостоверение за промени на настоящ адрес 
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Акт за раждане
 · Акт за граждански брак
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  -4.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адрес

 

ХIV.  Заверка на адресна карта за настоящ адрес
1.Необходими документи:
 · Адресна карта за настоящ  адрес
 · Документ за самоличност
 · Удостоверение за раждане
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 5.00 лв.
4.Срок на валидност: до заявяване на нов настоящ адресXV. Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.
4.Срок на валидност: няма

XVI. Преписи от документи
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
2.Срок на издаване: 3 до 5 дни
3.Цена на услугата: 1.00 лв./стр.
4.Срок на валидност: няма 

XVII. Удостоверение за родените от майката деца 
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  - 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

 

XVIII. Удостоверение за правно ограничение
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  - 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

 

XIX. Удостоверение за вписване в регистъра на населението
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Други документи при необходимост
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  - 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

 

XIX. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Други документи при необходимост;

 · Писмено съгласие за вписване на личните му данни
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  - 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

 

XX. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
1.Необходими документи:

 · Искане по образец
 · Документ за самоличност;
 · Други документи при необходимост;

 · Декларация по образец
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата:  - 4.00 лв.
4.Срок на валидност:няма

 


XXI. Други видове удостоверения
1.Необходими документи:
 · Искане по образец
 · Документ за самоличност
 · Други видове документи в зависимост от издавания документ
2.Срок на издаване: веднага
3.Цена на услугата: 4.00 лв.

4.За издаване на многоезични извлечения от актове по гражданско състояние: раждане, граждански брак и смърт-  4.00 леваXXII. Пълен препис от документи по гражданско състояние - 5 лв.(1 ден)

 

XXIII. Заверка на документи по гражданско състояние - 2лв.(1 ден)

 

XXIV. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина- 12лв.

 

 

 

 

горе

Обредни дейности

I.Погребение

1.Съставяне на акт за смърт
2.Необходими документи: 
 · съобщение за смърт, издадено от здравно заведение или личния лекар и документ за самоличност на починалия, въз основа на които в Обреден дом се съставя акт за смъртна починалото лице
 · съдебно решение
3.Срок на издаване: акта за смърт се съставя в срок от 48 часа.
4.Цена на услугата:

 · Издаване на препис извлечение от акт за смърт

 · Всеки следващ препис от акт за смърт - 3.30 лв.
 · Организиране  на ритуала - 30.00 лв.

 · Провеждане на ритуала - 20 лв.
 · Осигуряване на съобщение по радиоуредбата + стойността на съобщението - 3.60 лв.
 · Осигуряване на автобус за извозване на близките до гробищен парк - 40.00 лв.
 · Транспортна услуга с катафалка - 0.90 лв./км
 · Такса гробно място до 15 години - 30.00 лв.

 · Служебна бележка - 3.00 лв.

 

II. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак(оригинал)

1. Съставяне на акт за брак
2.Необходими документи:
 · Декларации, подадени от желаещите да сключат граждански брак в срок 30 дни преди сключването;
 · Медицински свидетелства, издадени не по-рано от 30 дни от датата на сключване на граждански брак;
 · При 2-ри, 3-ти и т.н. граждански брак е необходимо представяне на Решение или удостоверение от бракоразводно дело или препис от Акт за смърт
3.Цена на ритуала:

 · В Обредния Дом - 60 лв.

 · Изнесен ритуал - 120 лв.

 · Всеки следващ препис от акт за брак - 3.30 лв.
 
III. Именуване
1.Цена на услугата: - 30 лв.

IV. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане
1.Необходими документи:
 · Съобщение за раждане от здравното заведение в общината, Съдебно решение или пълен препис от Акт за раждане в чужбина – преведен и легализиран в МВнР на РБългария
 · Документи за самоличност на родителите
2.Срок на издаване: 7 дни като деня на раждането не се брои, а при представяне на съдебно решение – веднага. Удостоверението за раждане се издава веднага след съставянето и подписването на Акта за раждане.
3.Цена на услугата:  

  1. безплатно

  2. · Всеки следващ препис от акт за раждане - 3.30 лв.

 

V. Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражданин, които имат актове съставени в чужбина.

Необходими документи:

  1. Заявление за пресъставяне на Акт по гражданско състояние
  2. Оригинални документи от чужбина
  3. Легализирани и заверени преводи от МВнР или Българското посолство в съответната страна
  4. Документ за самоличност
  5. При необходимост нотариално заверено пълномощно
  6. Документите се подават в Обреден дом на Община Белене.Предвидена е възможност документите да бъдат подадени и по консулски път
  7. Такса разглеждане на документи - 20 лв.

VI.Легализация на документи за  чужбина

1.Необходими документи

  1. Документ по гражданско състояние издаден на територията на Община Белене

2.Такса на услугата - 12 лв.

VII. Излъчване на реклами,съобщения и други чрез Местният радио възел - 3.60 лв.

 

горе

Други услуги

1. Заявления за достъп до обществена информация
1.Необходими документи:
· 
2.Срок на издаване: 14 дни

2. Издаване на документи за пенсиониране.
1.Необходими документи:
 · Молба по образец
 · Лична карта
 · Трудова книжка
 · Военна книжка
 · Други документи за трудов стаж
2.Срок на издаване: 30 дни
3.Цена на услугата: 
 · първоначално издаване: безплатно
 · всяко следващо: 2.00 лв.

 

3. За административни услуги

 

В лева

Ползване на ксерокс

страница

  0,15лв

Ползване на залите на Общината за мероприятия, извън дейностите на Общински съвет:

 

 

- зала №16

      час

 5,00 лв

- зала №26

- обредна зала

- за ползване на закритата спортна зала на община Белене се заплаща вход по 1,50 лв. на час на човек. От сумата се освобождават децата и учениците от общината.

- за ползване на залата за организирани еднократни спортни мероприятия, турнира и други от юридически лица

- за ползване на залата многократно по график в рамките на една година, за организирани групи, по различните видове спортни и други дейности. От наем се освобождават спортните клубове, субсидирани от общината;

- за ползване на стола към ДСП за семейни и други частни тържества

- за ползване на залата към ДСП за събрания

- за ползване на кухнята към ДСП се заплащат режийни разноски. Режийните разноски не включват възнагражденията на персонала на ДСП

/нова, приета с Решение №12/29.12.2011 г./ - Ползване на класни стаи и помещения от училищни сгради 

час

 

 

час

 

 

месец

 

за място

Час

Час

 10,00 лв

 20,00 лв.

 

   1,50 лв.

 

 

 30,00 лв.

 

 

100,00 лв.

 

    1,20 лв.

  15,00 лв.

  20,00 лв.

 

 

 

  10,00 лв/час

Забележка: За предизборни мероприятия таксата се удвоява

 

Изготвяне на образец УП 2 и обр.30 по подадена молба след първоначално пенсиониране на лицето

/доп.с Решение №60/23.08.2010 г./

- за издаване на дубликати и преписи от образци на дипломи, свидетелства, удостоверения и други документи от СОУ и ОУ в общината, се заплаща, както следва:

а/ за издаване на дубликат на диплома за средно образование

б/ за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

в/ за издаване на дубликат на удостоверение за завършен начален клас на основно образование

г/ за издаване на служебни бележки от учебните заведения

Брой

 

 

 

 

 

Брой

Брой

Брой

 

брой

 2,50 лв

 

 

 

 

 

15,00 лв.

10,00 лв.

 5,00 лв.

 

 3,00 лв.

За депониране на земни маси и строителни отпадъци на общински терен

на куб.м.

 1,00 лв.

Ползване на общински пасища и мери

- за овце и кози

- за крави

 

 

За брой

За брой

 

 

 0,30 лв.

 2,00 лв.

За ползване на общински имоти за зеленчукови градини:/изм.с Решение №60/23.08.2010 г./

а/ за град Белене:

-          с постройка

-          без постройка

б/ за кметствата

 

 

 

 

 

На 100 кв.м.

На 100 кв.м.

На 100 кв.м.

 

 

 

 

 

 4,50 лв.

 1,50 лв.

 1,50 лв.

 

Ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост-такса, съгласно тарифата за таксите, които се заплащат за използване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти-държавна собственост /ДВ бр.46/2000 г./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За издаване на разрешения за отсичане и кастрене на дървета и храсти

брой

10,00 лв.

Маркиране с контролна горска марка на дърва в лежащо положение на куб.м., в т.ч.:

-          пространствена дървесина

-          дребна дървесина

-          средна дървесина

-          едра дървесина

 

 

Куб.м.

Куб.м.

Куб.м.

Куб.м.

 

 

 0,80 лв

 1,40 лв.

 1,20 лв.

 1,00 лв.

За маркиране и кортиментиране на дървесина на корен:

-          пространствена дървесина

-          дребна дървесина

-          средна дървесина

-          едра дървесина

 

Куб.м.

Куб.м.

Куб.м.

Куб.м.

 

 1,70 лв.

 1,70 лв.

 1,40 лв.

 1,20 лв.

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:

-          пространствена дървесина

-          дребна дървесина

-          средна дървесина

-          едра дър весина

 

 

 0,50 лв.

 0,85 лв.

 0,75 лв.

 0,65 лв.


горе

Местни Данъци и Такси

1. Администрира местните данъци и и такси, съгласно ЗМДТ, ДОПК и разписаните правила за работа.

2. Обслужва плащания.

3. Поддържа актуалното състояние на данъчните сметки на фирми и физически лица по местните данъци и такси.

4. Приема и обработва декларации по:

   4.1. чл.14 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени, закупени или придобити по друг начин имоти на територията на Общината;

   4.2. чл.17 от ЗМДТ за облагане с годишен данък върху недвижими имоти, придобити от фирми;

   4.3. чл.25, ал.2 от ЗМДТза облагане с данък имот, който е основно жилище на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто;

   4.4. чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследство;

   4.5. чл.49 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;

   4.6. чл.54 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозни средства;

   4.7. чл.61 от ЗМДТ за облагане с патентен данък;

   4.8. чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса битови отпадъци;

   4.9. чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче;

   4.10. чл.18 от Наредба №8 на Общински съвет - Белене за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване.

5. Приема и обработва служебни бележки по чл.54 от ЗМДТ, издадени от КАТ и органите на МВР.

6. Съставя актове за нарушение на разпоредбите на ЗМДТ.

7. Издава следните документи:

   7.1. Удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти;

   7.2. Удостоверения за липса и наличие на задължения по ЗМДТ към Община Белене;

   7.3. Удостоверения за платени данъци на МПС;

   7.4. други, съгласно ЗМДТ и ДОПК.

8. Осчетоводява ревизионни актове, актове за прихващане, възстановяване и други, издадени от органите по приходите.

9. Анализира просрочените данъчни задължения по ЗМДТ на физически лица и фирми, изготвя покани за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ.

10. Съхранява приетите, обработени и издадени документи.

11. Съхранява работни досиета на фирми.

горе

   последно обновена:03.09.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО