Начална страница
Начало >> Управление >> Структура на Общинска администрация >> Указател
Длъжностно наименование Име Стая Телефон

гр. Белене

Органи на изпълнителната власт

 Кмет

 Момчил Недялков Спасов

11 0658/3-11-02;в.111
 Зам. Кмет

Калоян Петров Прокопиев

23 0658/3-10-31;в.113

Ръководство, координация и контрол

Секретар

Яна Илиева Илиева

18 0658/3-10-22;в.118

Архитектура

Гл. архитект*

арх. Пламена Цачева - Агалова

19 0658/3-10-36;в.119
* - идва веднъж в седмицата

Правно обслужване

Юристконсулт Мария Андриянова 13 в.107

 

Финансов контрол

Финансов контрольор Антон Антонов 25 в.105

 

Обща администрация

ДИРЕКЦИЯ "Обща администрация"

ОТДЕЛ "Финансово-счетоводни дейности"

Бюджет и финанси.

Директор на Дирекция

Елена  Маринова

29 0658/3-10-45;в.123
Счетоводство
Началник отдел Мая Терзиевa 29 0658/3-10-45;в.123
Гл. специалист Мария Кърчева 30 0658/3-10-33;в.109
Ст. счетоводител Синела Арабаджиева 28 в.122
Ст. счетоводител Петя Кюрчева 28 в.122

ОТДЕЛ "Местни данъци и такси"

Нач. отдел Нина Пейзанова МДТ  0658/3-49-50;в.110
Ст. инспектор "Приходи" Здравка Мънева МДТ  0658/3-49-50;в.110
Инспектор "Приходи" Николай Първанов МДТ  0658/3-49-50;в.110
Специалист "Каса"

Анелия Ганчева

МДТ  0658/3-49-50;в.110

Канцелария и човешки ресурси

Човешки ресурси
Ст.експерт

Бистра Мънева

28 в.122
Деловодство
Техн. сътрудник

Милка Ганева

10 в.102
ОТО ОбС
Техн. секретар

Милена Вендова

31 в.115

Архив

специалист "Архив"

Маргарита Савова

31 в.115

  ОТДЕЛ "Център за Информация и Обслужване на Гражданите"

Гражданство

Гл. експерт

Ваня Пелова - Петкова 

ЦИОГ  0658/3-11-92;в.103

Гражданско състояние

Гл. експерт 

Мариета  Ямелиева

ЦИОГ  0658/3-11-92;в.103

Системен Администратор

Мл. експерт

Георги Ангелов  14 в.114

Каса

Ст. специалист

Ирина Босилкова

ЦИОГ  в.108

Специализирана администрация

ДИРЕКЦИЯ "Специализирана администрация"

ОТДЕЛ "Социално-икономическа политика и финансиращи програми"

Началник отдел  Маргарита Перникова 22 в.121

 "Разработване и управление на проекти "

Ст. експерт Елица Карлева 22 в.121
Мл. експерт

Антония Симеонова

24 в.124

Здравни и социални дейности, Образование,МКБППМН

Гл. експерт

Анна Несторова

24 в.124

Икономическо развитие и обществени поръчки

Гл. експерт

Цветомир Цветанов

22 в.121
Мл. експерт

Виолета Динова

22 в.121

Екология, чистота, селско стопанство и епизотии

Гл. експерт

Румяна Кондрова

17 в.117

 ОТДЕЛ "Устройство на територията и общинска собственост"

Началник отдел 

инж. Христина Иванова-Мънева 

19  0658/3-10-36;в.119

Градоустройство. Техническо обслужване

Ст. специалист

Стефка Иванова

12  в.112

Кадастър, регулация. Техническо обслужване

Гл. специалист

Маргарита Младенова

12  в.112

Инвестиционна дейност и строителен контрол

Гл. специалист Лидия Врайкова 12 в.112

Управление и разпореждане с общинска собственост

Гл.експерт

инж.Пламен Петров

15 в.104

     Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита

Гл. специалист

Митанка Митрикова

20 0658/3-10-19;в.120

Енергийна ефективност и улично осветление

Специалист

инж.Галя Стефанова

12 в.112

Обреден Дом

Обредник

Ирена Врайкова

ОД в.108
Обредник

Калинка Петкова

ОД в.108

Централа

0658/31061

Кметства и населени места

с. Деков

Кмет Калин Весков Петракиев - 06588/96588 / 2224
Гл. специалист Лидка Крачунова - 06588/96588 / 2262

с. Татари

Кмет Светослав Руменов Ангелов - 06580/96580 / 2221
Гл. специалист Иванка Илиева - 06580/96580 / 2283

с. Петокладенци

Кмет

Марио Блажев Дончев

- 06587/96587 / 2333
Гл. специалист

Магдалена Симеонова

- 06587/96587 / 2435

с. Кулина вода

Кметски наместник Румен Иванов Георгиев - 06589/96589 / 2222
Гл. специалист Анета Томова - 06589/96589 / 2223
 

с. Бяла вода

Кметски наместник Венцислав Димитров Петров - 06581/96581 / 2237
Гл. специалист Катя Кирилова Любенова - 06581/96581 / 2235

 Работно време:

СУТРИН 8:00 - 12:00  
СЛЕДОБЯД 13:00 - 17:00  

гр.Белене

-специализирана администрация

-обща администрация

 

Кметства и населени места:

-с.Деков

-с.Татари

-с.Петокладенци

-с.Кулина вода

-с.Бяла вода

 

Работно време

   последно обновена: 10.02.2014 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО