Начална страница
Начало >> Управление >> Обществени поръчки

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

(ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ)

 

 
№ на ел.преписка: ЗОП-ПП-15-00/68/-21.04.2015г
Възложител: Община Белене
Преписка: Публична покана с ID № в ПОП 9041010
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Документи:(кликнете върху описанието за изтегляне и преглед)

Дезинсекционни обработки против комари чрез авиохимическо и наземно третиране и дезакаризационни обработки против кърлежи в Община Белене за сезон 2015г.

Валидна до (вкл.) :

30.04.2015г.
 
Възложител: Община Белене
АОП номер: 00661-2015-0004
№ на ел.преписка: ЗОП-1500/46/13.03.2015г.
Статус: Възложена
Информация по чл.22б ЗОП(кликнeте в/у описаниетo):

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект "Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене "и с финансиране по ОП "Околна среда" 2007-2013.

 
Възложител: Община Белене
АОП номер: 00661-2015-0003
№ на ел.преписка: ЗОП-1500/38/27.02.2015г.
Статус: Затворена
Описание:

Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по две обособени позиции. 

 
Възложител: Община Белене
АОП номер: 00661-2015-0002
№ на ел.преписка: ЗОП-1500/23/27.01.2015г.
Статус: Затворена
Описание:

Избор на регистриран одитор за извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.

 
Възложител: Община Белене
АОП номер: 00661-2015-0001
№ на ел.преписка: ЗОП-1500/14/16.01.2015г.
Статус: Възложена
Описание:

Зареждане с горива /Дизелово гориво, Бензин А 95Н, Бензин А 96, Бензин А 98Н/ на служебните автомобили на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане

 
№ на ел.преписка: ЗОП-ПП-15-00/6/-09.01.2015г
Възложител: Община Белене
Преписка: Публична покана с ID № в ПОП 9037879
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Документи:(кликнете върху описанието за изтегляне и преглед)

"Снегопочистване през сезон 2014/2015 г., на улици в гр.Белене" по 2 обособени позиции

Валидна до (вкл.) :

20.01.2015г.
 
№ на ел.преписка: ЗОП-ПП-15-00/166/-25.11.2014г.
Възложител: Община Белене
Преписка: Публична покана с ID № в ПОП 9036589
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Документи:(кликнете върху описанието за изтегляне и преглед)

Зимно поддържане и снегопочистване сезон 2014/2015 г., на общинска пътна мрежа и улици в с.Бяла вода, с.Кулина вода и гр.Белене, Община Белене” по обособени позиции

Валидна до (вкл.) :

04.12.2014г.
 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0019 (Възложена)
Процедура:  Открита по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (доставки)
Описание:

Избор на изпълнител за: „Доставка, инсталиране и конфигуриране на видео конферентна система с високо качество на звук и картина”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2. 

Краен срок за подаване на оферти:

07.08.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Протокол 1 /публикуван на 01.09.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения /публикувано на 05.09.2014г./

Решение за класиране 886/25.09.2014г./

Обявление за възложена поръчка /15.10.2014/

*Документация за участие указания и техническа спецификация (качени на 27.06.2014)

*За изтегляне като архив: след отваряне на връзката, горе вляво>Файл>Изтегляне

Отговори I на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /17.07.2014/

Наръчник с указания за визуализация и публичност (приложение към документацията)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0018 (Затворена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.1 от ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнител на СМР за: "Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене"

Краен срок за подаване на оферти:

08.08.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление

Протокол 1 от 08.09.2014г. /публикуван на 15.10.2014г./

Протокол 2 от 30.09.2014г. /публикуван на 15.10.2014г./

Протокол 3 от 09.10.2014г. /публикуван на 15.10.2014г./

Решение за класиране 933 от 14.10.2014г. /публикувано на 15.10.2014г./ 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения /публикувано на 30.09.2014г./

Документация за участие с количествени сметки (качена на 27.06.2014)

*Техническа проектна документация за обектите - схеми, технически проекти, разрешения за строеж (качени на 27.06.2014) 

* Забележка: За изтегляне на техническите спецификации и проектните документи изберете "Изтегляне" след кликване на съответния линк

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0017 (Възложена) 
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене– ремонт на улици „Александър Стамболийски” гр. Белене, „Странджа” с. Деков, „Васил Левски” с. Бяла вода", в следните части: a. Част Геодезия b. Част Пътна c. Част ПБЗ

Краен срок за подаване на оферти:

21.07.2014г.
Документи:

Решение

Покана

Решение за класиране 742/06.08.2014г.

Информация за сключен договор /06.10.2014г./

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0016 (Възложена)
Процедура:  Открита по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (услуга)
Описание:

Избор на изпълнител за: „Упражняване на строителен надзор за обект: Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене” 

Краен срок за подаване на оферти:

07.08.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление 

Протокол 1 /публикуван на 02.09.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения /публикувано на 09.09.2014г./

Решение за класиране 875/18.09.2014г./

Информация за сключен договор /13.10.2014г./

Документация за участие указания с техническа спецификация (качена на 27.06.2014) 

*Сканирана проектна документация за обектите - КС, технически проекти по съответните части (информативно - качени на 27.06.2014)

* Забележка: За изтегляне на проектните документи, изберете "Изтегляне" след кликване на линка 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0015 (Прекратена)
Процедура:  Открита по чл.14 ал.3 т.2 по опростени правила от ЗОП (услуга)
Описание:

Избор на изпълнител за: "Извършване на одит и изготвяне на окончателен одитен доклад, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2. 

Краен срок за подаване на оферти:

18.07.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление 

Протокол 1 /публикуван на 05.08.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения /публикувано на 27.08.2014г./

Решение за класиране 880/23.09.2014г./

Решение за прекратяване 934/14.10.2014г.

Addendum no.5/03.10.2014 

Документация за участие указания и техническа спецификация (качени на 20.06.2014) 

Наръчник с указания за визуализация и публичност (приложение към документацията)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0014 (Възложена)
Процедура:  Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.8 от ЗОП (строителство)
Описание:

Допълнителни видове СМР и СРР работи по обект „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр.Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината” по Обособена позиция 1: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многопрофилна болница за активно лечение - гр. Белене”

Краен срок за подаване на оферти:

07.07.2014г.
Документи:

Решение

Покана

Решение за класиране 700/16.07.2014г.

Информация за сключен договор /25.07.2014г./

Информация за изпълнението на договор /24.10.2014г./

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0013 (Прекратена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.1 от ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнител на СМР за: "Основен ремонт на улици в град Белене, с. Деков и с. Бяла вода и изграждане на междублокови площадни пространства в град Белене", и с финансиране по Договор № 15/322/00723 от 07.11.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Краен срок за подаване на оферти:

07.07.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Решение за прекратяване (16.06.2014г.)

Обявление

Документация за участие с количествени сметки (качени на 26.05.2014)

Отговори I на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /13.6.2014/

Технически спецификации, проектна документация за обектите - схеми, технически проекти, разрешения за строеж (качени на 26.05.2014) 

* Забележка: За изтегляне на техническите спецификации и проектните документи изберете "Изтегляне" след кликване на съответния линк

 
Възложител: Община Белене
Преписка: ID № в ПОП: 9029302 (Възложена)
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Описание:

Извършване на наземна и авиационна обработка срещу комари на зелени площи на територията на община Белене и доставка на препарат против комари.

Валидна до (вкл.)

22.05.2014г. (17ч.)
Документи:

 Публична покана (публикувана в ПОП на 14.05.2014) 

Образците за участие (word.doc-файлове - качени на 14.05.2014)

Протокол по чл.101г от ЗОП (публикуван на 27.05.2014г.)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0012 (Възложена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (доставки)
Информация по чл.22б ЗОП(кликнeте в/у описанието):

Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго оборудване”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, по обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти:

03.07.2014г. (17:00ч)
Документи:


  Решение

Решение за промяна (21.05.2014)

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Протокол 1 /публикуван на 14.07.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 11.07.2014г)

Решение за класиране 723/28.07.2014г. по об. позиция 1 /авт. станция/

Решение за класиране 724/28.07.2014г. по об. позиция 2 /лаптопи и др./

Решение за класиране 725/28.07.2014г. по об. позиция 3 /микроскопи/

Решение за класиране 726/28.07.2014г. по об. позиция 4 /комплекти за проби/

Обявление за възложена поръчка по об. поз. 1 /17.09.2014г./

Обявление за възложена поръчка по об. поз. 2 /01.09.2014г./

Обявление за възложена поръчка по об. поз. 3 /01.09.2014г./

Обявление за възложена поръчка по об. поз. 4 /01.09.2014г./

Информация за изпълнението на договор об. поз.3 /21.10.2014г./

Информация за изпълнението на договор об. поз.4 /21.10.2014г./

Документация (подменена и променена с решение за промяна №541 от 21.05.2014)

Отговори I на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /13.5.2014/

Отговори II на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /02.6.2014/

Отговори III на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /10.6.2014/

Отговори IV на постъпили запитвания по чл.29 от ЗОП /24.6.2014/

Наръчник  с указания за визуализация и публичност (приложение към документацията)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0011 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на жизнената среда в община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари”

Краен срок за подаване на оферти:

29.05.2014г.
Документи:

Решение

Покана

Решение за класиране 699/16.07.2014г.

Становище от АОП за осъществен предварителен контрол

Информация за сключен договор (07.08.2014г.)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0010 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”

Краен срок за подаване на оферти:

26.05.2014г.
Документи:

Решение

Покана

Решение за класиране 698/16.07.2014г.

Становище от АОП за осъществен предварителен контрол

Информация за сключен договор /27.08.2014г./

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0009 (Прекратена) 
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене”

Краен срок за подаване на оферти:

23.05.2014г.
Документи:

Решение

Решение за прекратяване (02.06.2014г.)

Покана

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0008 (Възложена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (услуга)
Описание:

Избор на изпълнители на строителен надзор по проекти: „Подобряване на жизнената среда в община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене; Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене” и „Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба”, по 2 обособени позиции, и с финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

Краен срок за подаване на оферти:

22.05.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление

Протокол 1 /качен на 06.06.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 07.07.2014г)

Съобщение за провеждане на публичен жребий по об. позиция 1 (публикувано на 22.07.2014г)

Решение за класиране 727/28.07.2014г. по об. позиция 1

Решение за класиране 728/28.07.2014г. по об. позиция 2

Решение 772/25.08.2014г.за определяне на нов изпълнител по об. позиция 2

Информация за сключен договор по об. поз. 1 /29.08.2014г./

Информация за сключен договор по об. поз. 2 /12.09.2014г./

Документация за участие (качена на 11.04.2014)

Технически спецификации за СМР на обектите (информативно)

Количествени сметки за СМР на обектите (информативно)

Сканирана проектна документация за обектите - схеми, технически проекти (информативно - качени на 11.04.2014) 

* Забележка: За изтегляне на техническите проекти изберете "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0007 (Възложена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.1 от ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнители на СМР за: „Подобряване на жизнената среда в Община Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” с. Деков, „Асен Халачев” с. Деков, „Пирин” с. Петокладенци, „Васил Коларов” с. Татари, „Васил Левски” гр. Белене; Реконструкция и изграждане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене и преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за тренировъчна зала за борба - гр. Белене", по обособени позиции, и с финансиране по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"

Краен срок за подаване на оферти:

10.05.2014г. (17:00ч)
Документи:

Решение

Обявление

Протокол 1 /качен на 27.05.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 07.07.2014г)

Решение за класиране 710/21.07.2014г. по об. позиция 1

Решение за класиране 711/21.07.2014г. по об. позиция 2 

Решение за класиране 712/21.07.2014г. по об. позиция 3

Решение за класиране 713/21.07.2014г. по об. позиция 4

Решение за класиране 714/21.07.2014г. по об. позиция 5

Информация за сключен договор по об. поз. 1 /22.08.2014г./

Информация за сключен договор по об. поз. 2 /20.08.2014г/

Информация за сключен договор по об. поз. 3 /29.08.2014г/

Информация за сключен договор по об. поз. 4 /29.08.2014г/

Информация за сключен договор по об. поз.5 /12.08.2014/

Документация за участие (качена на 19.03.2014)

Технически спецификации 

Количествени сметки 

Сканирана проектна документация за обектите - схеми, технически проекти качени на 19.03.2014)

* Забележка: За изтегляне на техническите проекти изберете "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

 
Възложител: Община Белене
Преписка: ID №:9026187 (Възложена)
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Избор на изпълнител за провеждане на оценка на изпълнявания общински план за развитие на община Белене (2007-2013г.), разработване на анализи и провеждане на проучвания, изследвания за разработване на общинския план за развитие (2014-2020г.) и разработване на общински план за развитие на Община Белене за периода 2014-2020"

Валидна до (вкл.)

04.03.2014г. (17ч.)
Документи:

Публична покана (публикувана на 24.02.2014)

Указания спецификации, образци (word.doc-файлове - публикувани на 24.02.2014)

Разяснение 1 по публичната покана от 26.02.2014

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0006 (Възложена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.1 от ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнители на СМР за „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари” по 2 обособени позиции, и с финансиране по Договор № 15/321/01081 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)

Краен срок за подаване на оферти:

07.04.2014г. (17:00ч)
Документи:


  Решение

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти (21.03.2014)

Протокол 1 /качен на 21.05.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 10.06.2014г)

Решение за класиране 682/07.07.2014г.

Обявление за възложена поръчка по об. поз.1 - пътища /20.08.2014г./

Обявление за възложена поръчка по об. поз. 2 - читалища /20.08.2014г./

Документация за участие (качена на 12.02.2014)

Сканирана проектна документация - схеми, работни проекти, КС-та, спецификации и др.(качени на 12.02.2014) 

Отговори I на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /27.2.2014/

Отговори II на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /04.3.2014/

Отговори III на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /13.3.2014/

Отговори IV на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /18.3.2014/

Отговори V на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /31.3.2014/

* Забележка: За изтегляне на работните проекти изберете "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0005 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”

Краен срок за подаване на оферти

27.02.2014г.
Документи:


  Решение

Покана

Становище от АОП за осъществен предварителен контрол 

Решение за класиране 838/04.09.2014г.

Информация за сключен договор /01.10.2014г./

 
Възложител: Община Белене
Преписка: ID №: 9025583 (Възложена)
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (доставки)
Описание:

„Покупка и доставка на фабрично нови и неупотребявани специализирани съдове за битови отпадъци – тип "Кръгла кофа поцинкована с вместимост 110 литра" и тип "Пластмасова кофа 120 литра"

Валидна до (вкл):

14.02.2014г. (17ч.)
Документи:

Публична покана (публикувана на 07.02.2014) 

Указания,изисквания на изпълнителя, спецификации, образци (word.doc-файл)
 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: ID №: 9025441 (Възложена) 
Процедура: Публична покана по чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП (услуги)
Описание:

Извършване на функционален анализ в администрацията на Община Белене, съгласно "Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, по проект „Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белене” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-11-24 от 02.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Валидна до (вкл):

11.02.2014г.
Документи:

Публична покана (публикувана на 04.02.2014)

Покана-съобщение

Образци и указания (word.doc-файл) 
 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Открита по чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Изпълнение на строителен надзор по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”, финансиран по Договор № 15/321/01081 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР)

Краен срок за подаване на оферти

20.03.2014г.
Документи:


  Решение

Решение за промяна 119/07.02.2014

Обявление

Протокол 1 /качен на 17.04.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 20.05.2014г)

 Решение за класиране 694/10.07.2014г./

Информация за сключен договор /20.08.2014г./

Документация (подменена и променена с решение за промяна №119 от 07.02.2014)

Сканирана проектна документация - схеми, работни проекти, КС-та и др.

* Забележка: За изтегляне на работните проекти изберете "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0003 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013

Краен срок за подаване на оферти

18.02.2014г.
Документи:


  Решение

Покана

Становище от АОП за осъществен предварителен контрол 

Решение за класиране 255/18.03.2014

Информация за сключен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0002  (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“

Документи:


  Решение

Покана

Документация

Становище от АОП за осъществен предварителен контрол

Решение за класиране 129/11.02.2014

Информация за сключен договор по об. поз. 1

Информация за сключен договор по об. поз. 2

Информация за сключен договор по об. поз. 3

Информация за изпълнението на договор об. поз.1

Информация за изпълнението на договор об. поз.2

Информация за изпълнението на договор об. поз.3

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2014-0001 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 от ЗОП (услуги)
Описание:

„Изпълнение на строителен надзор по проект на община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“

Краен срок за подаване на оферти

17.02.2014г. (17:00ч) 
Документи:


  Решение

Обявление за обществена поръчка

Документация (качена на 08.01.2014г)

Отговори I на постъпили запитвания по чл.29 и следв. от ЗОП /21.1. 2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 19.02.2014г)

Графична част - сканирани работни проекти (814 mB)

Проект на договор на изпълнителите на СМР

Решение за класиране

Информация за сключен договор об. поз. 1

Информация за сключен договор об. поз. 2

Информация за сключен договор об. поз. 3

Информация за изпълнението на договор об. поз.1

Информация за изпълнението на договор об. поз.2

Информация за изпълнението на договор об. поз.3

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0018 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 по опростени правила от ЗОП (услуги)
Описание:

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Подобряване на управлението и организацията на работа в Община Белене”, финансиран по ОП „Административен капацитет”, ДБФП рег. № 13-11-24 от 02.09.2013 г.”

Краен срок за подаване на оферти

13.01.2014г. (17:00ч) 
Документи:


  Решение

Обявление за обществена поръчка

Протокол 1 /17.1.2014/

Съобщение-покана за отваряне на ценовите предложения в офертите /29.01.2014/

Решение за класиране 118/07.02.2014г./

Информация за сключен договор /04.3.2014г./

Информация за изпълнението на договор /03.09.2014г.

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0017 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП (услуги)
Описание:

Избор на консултант\-и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти

06.01.2014г. (17:00ч) 
Документи:

Предварително обявление за обществена поръчка

 
Решение

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти (02.01.2014) 

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО 

Отговори I на постъпили запитвания (21.12.2013)

Протокол 1 от 12.02.2014

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 25.02.2014г)

Съобщение за промяна на първоначалния определения час за отваряне на цените (качено на 26.02.2014)

Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка за об. поз.1 /30.04.2014/

Обявление за възложена поръчка по об. позиция 2/25.04.2014/

 1. ПСОВ-Белене- ПИП, ИдП,Инв (работни) проекти, комплексен доклад, схеми и чертежи, и др. приложения /1.9 Gb/ 

2. ВиКмрежа -Белене - Инвестиционни проекти, схеми и чертежи, и др. приложения /1.19 Gb/ 

* Забележка: За изтегляне на проектите натиснете с мишката по реда на 1 или 2  и изберете  "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0016  (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.11 от ЗОП (доставки)
Описание:

Доставка на 200 000 литра дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП:02144400045, (газьол за отопление) маркиран червен за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”

Документи:

Решение

Информация за сключен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0015 (Възложена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП (доставки)
Информация по чл.22б ЗОП(кликнете в/у описанието):

Периодични доставки на хранителни продукти по предварителна заявка и спецификация за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене за срок от 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора, по 6 обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти

27.12.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Предварително обявление за обществена поръчка

  Решение

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО 

Отговори на постъпили запитвания /06.12.2013/

Отговори на постъпили запитвания 2 /13.12.2013/

Протокол 1/24.02.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 10.03.2014г)

Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка за об. поз.1 /30.06.2014/ 

Обявление за възложена поръчка за об. поз.2 /07.07.2014/

Обявление за възложена поръчка за об. поз.3 /07.07.2014/

Обявление за възложена поръчка за об. поз.4 /07.07.2014/

Обявление за възложена поръчка за об. поз.5 /07.07.2014/

Обявление за възложена поръчка по об. позиция 6 /30.06.2014/

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0014 (Частично възложена/Частично прекратена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 по опростени правила от ЗОП (услуга)
Описание:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на Община Белене, съгласно утвърдени маршрутни разписания, за срок от 60 /шестдесет/месеца по обособени позиции.

Краен срок за подаване на оферти

03.12.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Решение

Обявление за обществена поръчка  

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Решение за частично прекратяване на об. поз. 1

Решение за класиране по об. поз. 2

Информация за сключен договор по об. поз.2 /17.1.2014/

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0013 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (услуга)
Описание:

Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене”

Краен срок за подаване на оферти

13.11.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Решение

Решение за промяна /29.10.2013/

Обявление за обществена поръчка 

Отговори на постъпили запитвания 1 /31.10.2013/


  Отговори на постъпили запитвания 2 /08.11.2013/

Протокол 1 от 14.02.2014г

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 25.02.2014г)

Решение за класиране 269/24.03.2014

Информация за сключен договор по об. поз.1 /08.08.2014/

Информация за сключен договор по об. поз.2 /17.4.2014/

Информация за сключен договор по об. поз.3 /17.4.2014/

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0012 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.1 ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнители за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на Община Белене „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в гр. Белене и намаляване на вредните емисии, генерирани от обществени сгради на територията на общината“ по обособени позиции, с финансиране по Първа ос на Национална схема за зелени инвестиции

Краен срок за подаване на оферти

23.10.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Решение

Обявление за обществена поръчка 

Графична част - сканирани работни проекти (814 mB)

Отговори на постъпили запитвания 1 /14.10.2013/

Отговори на постъпили запитвания 2 /18.10.2013/

Протокол 1 /31.01.2014/

Съобщение за отваряне на ценовите предложения (публикувано на 13.02.2014г)

Решение за класиране по об. позиция 1

Решение за класиране по об. позиция 2 

Решение за класиране по об. позиция 3

Информация за сключен договор по об. позиция 1

Информация за сключен договор по об. позиция 2 

Информация за сключен договор по об. позиция 3

Информация за изпълнението на договор об. поз.1

Информация за изпълнението на договор об. поз.2

Информация за изпълнението на договор об. поз.3

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0011 (Частично възложена/частично прекратена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП (доставки)
Описание: Избор на изпълнител/и за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, чрез покупка, монтаж, инсталация и успешно пускане в работен режим на фабрично ново и неупотребявано хардуерно, софтуерно и друго оборудване и обзавеждане за Община Белене, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359

Краен срок за подаване на оферти

26.09.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Обявление за предварителна информация 

Решение

Решение за промяна (11.09.2013)

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Технически спецификации по об. позиции (pdf) 

Отговори на постъпили запитвания 1 /13.09.2013/

Протокол 1 /03.10.2013г./

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протокол 2

Протокол 3

Решение за класиране 18.11.2013

Решение за частично прекратяване на поз. 4 и 5

Обявление за възложена поръчка поз.1

Обявление за възложена поръчка поз.2

Обявление за възложена поръчка поз.3

Информация за изпълнението на договор об. поз.1

Информация за изпълнението на договор об. поз.2

Информация за изпълнението на договор об. поз.3

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0010 (Възложена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание:  Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма „Околна среда" 2007 – 2013 г.

Краен срок за подаване на оферти

10.10.2013 г., 17:00 ч.
Документи:

Обявление за предварителна информация 

Решение

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти (17.09.2013)

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Отговори на постъпили запитвания 1 /04.09.2013/

Отговори на постъпили запитвания 2 /16.09.2013/

Отговори на постъпили запитвания 3 /20.09.2013/

Отговори на постъпили запитвания 4 /27.09.2013/

ПИП, ИдП,Инв (работни) проекти, комплексен доклад, схеми и чертежи, и др.     приложения /1.9 Gb/ 

 Протокол 1 /04.11.2013г./

Съобщение-покана за отваряне на ценовите предложения в офертите /03.12.2013/

Решение за класиране 10.12.2013г.

Обявление за възложена поръчка /11.11.2014г./

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0009 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание: Избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет строително-монтажни работи по „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013

Краен срок за подаване на оферти

23.09.2013г. (17:00ч)
Документи:

Обявление за предварителна информация 

Решение 

Решение за промяна (08.08.2013)

Обявление за поръчка Директива 2004/18/ЕО

Отговори на постъпили запитвания /08.08.2013/

Отговори на постъпили запитвания /16.09.2013/

Инвестиционни проекти, схеми и чертежи, и др. приложения /1.19 Gb/ - За изтегляне на Инвест. проекти и схеми натиснете "Изтегляне" и/или "Изтегляне въпреки това"

Протокол 1 /01.11.2013г./

Съобщение-покана за отваряне на ценовите предложения в офертите /18.11.2013/

  Решение за класиране 27.11.2013

Обявление за възложена поръчка /27.01.2014/

 
Възложител: Община Белене
Документ: 543125
Описание: „Избор на изпълнител/-и за упражняване на строителен надзор съгласно чл.168 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт/-и (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б от ЗУТ на строежи във връзка с договори за строително-монтажни работи на обекти на Община Белене по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на общински пътища в община Белене"; Обособена позиция № 2: „Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари" по договор № 15/321/01081 от 08.09.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Планирана дата:  01.07.2013г.
 

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО) 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0008 (Прекратена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП
Описание: Изпълнение на ПСОВ по смисъла на чл.3 ал.1 т.3 буква "а" от ЗОП по проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехаб. на съществуващата водоснаб. мрежа на гр. Белене”, финансиран съгласно договор № DIR51011116-C057/29.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.

Краен срок за подаване на оферти

01.07.2013г. (17:00ч)
Документи:

Обявление за предварителна информация 

Решение 

Обявление

Документация за участие

Предпроектно проучване (ПИП) (889 MB)

Идеен проект (ИП) с актуализация (624 MB)

За изтегляне на ПИП и ИП натиснете "Download" и/или "Download anyway"

Отговори на постъпили запитвания 27.05.2013г.

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти

Отговори на постъпили запитвания 03.06.2013г.

Отговори на постъпили запитвания 04.06.2013г.

Отговори на постъпили запитвания 10.06.2013г.

Отговори на постъпили запитвания 12.06.2013г.

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти 17.06.2013г.

Решение за прекратяване 28.6.2013г

 
Възложител: Община Белене
Преписка: Уникален № на документа в РОП: 526914    
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП (услуги)
Описание: „Извършване на одит в рамките на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2
Планирана дата:  15.11.2013г. 
Документи:

Предварително обявление 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: Уникален № на документа в РОП: 526092 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП (доставки)
Описание: Доставка и монтаж на хардуерно, софтуерно и друго оборудване за Община Белене и доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на станция за мониторинг на качеството въздуха в град Белене, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене” - референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
Краен срок: 25.03.2013г. 
Документи:

Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0007 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за Извършване на одит в рамките на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата мрежа на град Белене, финансиран съгласно договор № DIR51011116-C057/29.11.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.
Краен срок: 27.03.2013г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Решение за промяна

Протокол 1

Протокол 2

Дата и час на отваряне на ценовите оферти

Протокол 3

Протокол 4

Решение за класиране /20.09.2013г./

Информация за сключен договор /03.12.2013/

 
Възложител: Община Белене
Преписка: Уникален № на документа в РОП: 525362
Описание: Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание: Рехабилитация на общински пътища в община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари

Планирана дата за  откриване: 

22.03.2013г. 
Документи:

Предварително обявление 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0006 (Възложена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за Външна техническа помощ за подпомагане на Звеното за изпълнение (ЗИП) на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” в рамките на проект с рег. № DIR - 51011116-70-154 финансиран от ОП «Околна среда" 2007-2013
Краен срок: 01.04.2013г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Решение за промяна /04.03.2013г./

Отговори на запитване 1 /26.03.2013г./

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите оферти

Протокол 1 и протокол 1.1

Протокол 2.1 и протокол 2.2

Протокол 3.1 и протокол 3.2

Решение за класиране /20.09.2013г./

Информация за сключен договор 03.12.2013

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0005 (Възложена)  
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на одит по проект„Димум – античната митница на Мизия”
Краен срок: 05.03.2013г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Решение за промяна (15.02.2013)

Съобщение за промяна часа на отваряне на постъпилите оферти

Протокол 1

Дата и час на отваряне на ценовите оферти

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0004 (Възложена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание: Избор на изпълнител за осъществяване на одит по проект„Мерки за предотвратяване на наводнения в гр.Белене”
Краен срок: 05.03.2013г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Решение за промяна (15.02.2013)

Протокол 1

Дата и час на отваряне на ценовите оферти

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Информация за сключен договор

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0003 (Възложена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание: Избор на изпълнител/-и за за осигуряване на информация и публичност, организиране на събития и изготвяне на промоционни материали по проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, реф.№ 2(4i)-2.2-14 MIS ETC Code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013г. по съответни обособени позиции.
Краен срок: 11.03.2013г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Отговори на постъпили запитвания 1(08.02.2013)

Решение за промяна (11.02.2013)

Документация след решение за промяна

Протокол 1

Дата и час на отваряне на ценовите оферти

Решение за класиране и определяне на изпълнител

Информация за сключен договор по об. поз. №1

Информация за сключен договор по об. поз. №2

Информация за сключен договор по об. поз. №3

Информация за изпълнен договор за об. поз. 1

Информация за изпълнен договор за об. поз. 2

Информация за изпълнен договор за об. поз. 3

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0002 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП 
Описание: Избор на изпълнител за "Осигуряване на информация и публичност, изготвяне на рекламни материали и промотиране на обект – „Димум – Античната митница на Мизия" по обособени позиции
Краен срок: 05.03.2013 г. (17:00ч)
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация

Отговор на запитване 1 (04.02.2013)

Решение за промяна (04.02.2013)

Документация след решението за промяна

 

Протокол 1

 

Дата и час на отваряне на цени

 

Съобщение за провеждане на публичен жребий

 

Решение за класиране

 

Информация за сключен договор за об. позиция 1

 

Информация за сключен договор за об. позиция 2

 

Информация за сключен договор за об. позиция 3

 

Информация за сключен договор по об. позиция 4

 

Информация за сключен договор по об. позиция 5

 

Информация за сключен договор по об. позиция 6

 

Информация за сключен договор по об. позиция 7

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.1

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.2

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.3

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.4

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.5

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.6

 

Информация за изпълнен договор по об. поз.7

 

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2013-0001 (Прекратена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП 
Описание: Избор на изпълнител за Външна техническа помощ за подпомагане на Звеното за изпълнение (ЗИП) на проект: „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене” в рамките на проект с рег. № DIR - 51011116-70-154 финансиран от ОП «Околна среда" 2007-2013
Краен срок: 28.02.2013г.
Документи:

Решение 

Обявление 

Документация за участие след решение за промяна 14.01.2013

Решение за промяна 14.01.2013г.

Решение за прекратяване 28.1.2013г.

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0017 (Договаряне без обявление) - Възложена
Процедура: Чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП
Описание: Доставка на 150 000 литра дизел за отопление 10 ppm E5, шифър по ЕКП:02144400045, маркиран червен за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”.
Документи:

Решение 

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0016 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.1 ЗОП 
Описание: Избор на изпълнител/-и за извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум”; Обособена позиция 2: „ Основен ремонт на ул. „България” в участъка от о.т. 645 през о.т. 614 и до о.т. 615”, „ Основен ремонт на ул. „Персин” в участъка от о.т. 615 до о.т. 605”, „Кръгово кръстовище при осови точки 613, 614, 615, 616 и 617”
Краен срок: 21.12.2012 (17:00ч.) 
Документи: Предварително обявление 

Решение 

Обявление 

Документация за участие с разяснения 17.12.2012

Техническа проектна документация

Отговори на постъпили запитвания 5.12.2012

Отговори на постъпили запитвания 13.12.2012

Отговори на постъпили запитвания 14.12.2012

Отговори на постъпили запитвания 17.12.2012

Допълнителни разяснения по повод искане за удължаване на крайния срок за          получаване на оферти (21.12.2012г.)

 Протокол №1 от отваряне на офертите

 Приложения към Протокол №1

 Протокол 2 Димум (16.01.2013)

 Съобщение за час и място на отваряне на ценовите оферти по чл.69а ал.3 ЗОП

 Решение за класиране

 Информация за сключен договор по об. поз.1 /19.08.2013/

 Информация за сключен договор по об. поз.2 /29.07.2013/

 Информация за изпълнен договор по об. поз.1 /31.07.2014/

 Информация за изпълнен договор по об. поз.2 /27.11.2013/

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0015 (Възложена)
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.2 ЗОП 
Описание: Доставка чрез покупка на фабрично новo и неупотребявано водолазно оборудване за нуждите на Община Белене по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” реф.№ 2(3i)-2.2-8 MIS ETC Code 142, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2
Краен срок: 29.11.2012 (17:00ч.) 
Документи:

Предварително обявление 

Решение

Обявление 

Документация за участие 

Отговори на запитвания 1 /22.11.2012г./

Съобщение за промяна на датата за отваряне на офертите

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за класиране /21.12.2012/

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0014 (Прекратена) 
Процедура: Открита по опростени правила чл.14 ал.3 т.1 ЗОП 
Описание: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” 
Краен срок: 15.11.2012г. 
Документи:

Предварително обявление 

Решение

Решение за промяна /02.11.2012г./  

Решение за прекратяване /16.11.2012г./

Обявление 

Документация за участие 

Техническа проектна документация /423 Mb/ 

Известие за прекратяване до участниците и протокол

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0013 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 ЗОП
Описание: Упражняване на авторски надзор съгласно чл.162 ал.2 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” до получаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ.
Краен срок: 05.11.2012г. 
Документи:

Решение

Указания и изисквания

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Решение за промяна

Решение за класиране

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка:  00661-2012-0012 (Възложена)
Процедура: Открита по ЗОП (чл.14 ал.3 т.2 - услуга)
Описание: Упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.1, 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (където е приложимо), съгласно чл. 176А и чл.176Б, ал.1 от ЗУТ на строежи във връзка с: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия” 
Краен срок: 29.10.2012г.
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие 

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за класиране 01.02.2013г.

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка:  00661-2012-0011 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита по ЗОП (чл.14 ал.1 т.2)
Описание: Доставка чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично нови, неупотребявани, високопроходим автомобил 4х4 и оборудване съгласно технически спецификации на Възложителя, за нуждите на Община Белене по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” реф.№ 2(3i)-2.2-8 MIS ETC Code 142, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2 
Краен срок: 17.09.2012г.
Документи: Предварително обявление

Решение

Обявление

Документация за участие 

Отговори на въпроси 1 /30.08.2012г./

Решение за промяна

Протокол 1 /24.09.2012г./

Протокол 2 /10.10.2012г.

Решение за прекратяване на обособена позиция 2 "Водолазно оборудване"

Дата и час отваряне на ценови оферти

Протокол 3 /19.10.2012г./

Решение за класиране /1.11.2012г./

Решение за нов изпълнител по об. позиция 4 /15.11.2012г./

Решение за прекратяване на об. позиция 3 "Електрически генератори"

Обявление за възложена поръчка поз. 8 противогази

Обявление за възложена поръчка поз. 1 високопроходими автомобил 4х4

Обявление за възложена поръчка поз.5 моторни лодки

Обявление за възложена поръчка поз.4 моторни водни помпи

Обявление за възложена поръчка поз.7 ръчно водими снегорини

Обявление за възложена поръчка поз.9 Противопожарни тупалки

Информация за изпълнение на договор поз.8 противогази

Информация за изпълнение на договор поз.1 високопроходими автомобил 4Х4

Информация за изпълнение на договор поз.5 моторни лодки

Информация за изпълнение на договор поз.4 моторни водни помпи

Информация за изпълнение на договор поз.7 ръчно водими снегорини

Информация за изпълнение на договор поз.9 противопожарни тупалки

Решение за прекратяване на обособена позиция 6 "Гръбни пръскачки

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0010 (Прекратена)
Процедура: Открита по опростени правила чл.14 ал.3 т.1 ЗОП
Описание: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Димум – античната митница на Мизия”
Краен срок: 03.09.2012г. 
Документи: Предварително обявление

Решение

Решение за промяна

Обявление

Документация за участие

Техническа проектна документация /423 Mb/ - 5 min време за сваляне с ADSL

Разяснения относно решение за промяна от 13.08

Отговор запитване 1

Отговор запитване 2 /29.08.2012г./

Решение за прекратяване

Протокол Прекратяване

Известие за прекратяване до всички заинтересовани лица (12.09.2012)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0009 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление чл.90 ал.1 т.3 ЗОП
Описание: УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР на строеж: ” Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене” по проект с рег. №: BG161PO001/4.1-04/2010/027 „Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене”
 Краен срок: 23.07.2012г. 
Документи: Решение

Указания и изисквания

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19. ал. 2, т. 24 от ЗОП

Решение за класиране

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор

Информация за изпълнен договор

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0008  (Възложена)
Процедура: Открита процедура по чл.14 ал.3 т.2 ЗОП
Описание:  Доставка чрез покупка на един брой, фабрично нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Община Белене
Краен срок: 30.05.2012 г. 
Документи:

 Решение 

 Обявление 

 Документация 

 Промяна час отваряне оферти  

 Протокол 1

 Дата и час на отваряне на цени

 Решение за класиране

 Информация за сключен договор

 Информация за изпълнението на договор

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0007 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по чл.14 ал.2 т.2 ЗОП
Описание: Осъществяване на „НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” по чл. 166 ал.ал. 1 и 2 от ЗУТ съгласно техническото задание на Възложителя, и изготвяне на технически паспорт на строежа по чл. 176а и 176б ал.1 ЗУТ за обект: Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене. Обхватът на строителния надзор е по чл. 168 от ЗУТ.
Краен срок: 22.05.2012 г. 
Документи:

 Решение 

 Обявление 

 Документация 

 Протокол 1

 Дата и час на отваряне на цени

 Решение за класиране

 

 Информация за сключен договор

 

 Информация за изпълнението на договор

 

  

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0005 (Частично възложена и частично прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка и монтаж (където е приложимо) на автомобили и оборудване за нуждите на Община Белене по проект „Управление на извънредни ситуации, причинени от събития с опасен хидроложки, метеорологичен и природен характер” реф.№ 2(3i)-2.2-8 MIS ETC 142, финасиран по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2
Краен срок: 12.04.2012 г. 
Документи:

 Предварително обявление за обществена поръчка

 Решение 

 Обявление 

 Документация и технически задания

 Отговор на запитване 1

 Отговор на запитване 2

 Отговор на запитване 3

 Протокол 1

 Дата и час на отваряне на ценови оферти

 Нова дата и час за отваряне на оферти

 Решение за частично прекратяване

 Решение за класиране за об. позиции 4, 6 и 7

 Обявление за възложена поръчка

 Обявление за възложена поръчка поз. 6

 Обявление за възложена поръчка поз. 7

 Информация за изпълнението на договор поз.4 "Моторни триони"

 Информация за изпълнението на договор поз.7 "Цистерна за вода"

 Информация за изпълнението на договор поз.6 "Снегорин"

 

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0006 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”, съгласно приложените към Документацията за участие в процедурата инвестиционни проекти, количествени сметки и технически спецификации и типови детайли.
Краен срок: 23.04.2012 г. 
Документи:

 Предварително обявление за обществена поръчка

 Решение

 Обявление 

 Документация

 Технически спецификации пътища

 Технически спецификации читалища

 Разяснения към поръчката

 Количествени сметки пътища

 Отговор на запитване 2

 Отговор на запитване 3

 КС с включена функция за закръгляне

 Решение за прекратяване на процедурата

 

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0004(Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Димум – античната митница на Мизия”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1 - 02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” .
Краен срок: 30.03.2012 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация и Технически задания

Отговор на запитване 1

Промяна Дата и Час за Отваряне

Протокол 1

Дата и час на отваряне на ценови оферти

Решение за класиране

Информация за сключен договор по об. позиция 3

Информация за сключен договор по об. позиция 2

Информация за сключен договор по об. позиция 1

Информация за изпълнен договор по об. поз.2 /05.03.2013г./

Информация за изпълнен договор по об. поз.3 /28.06.2013г./

Информация за изпълнен договор по об. поз.1 /04.07.2013г./

 

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0003(Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: „Укрепване на десен бряг на р. Дунав в участъка на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен, в УПИ XVII, кв.8 „в” по плана на гр. Белене”
Краен срок: 13.03.2012 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация(zip, 9.94 MB)

Технически инвестиционен проект

Отговор на запитване 1

Отговор на запитване 2

Отговор на запитване 3

Промяна мястото отваряне на оферти

Протокол №1 - разглеждане на оферти

Дата и час на отваряне на ценови оферти

Нови Дата и час на отваряне на ценови оферти

Решение за класиране

Информация за сключне договор за малка обществена поръчка

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0002(Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Обектът на поръчката е изготвяне на предпроектно проучване на общински пътища в община Белене PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене”
Краен срок: 07.02.2012 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация(zip, 1.586 MB)

Протокол №1 - разглеждане на оферти(zip, 368 kB)

Решение за класиране

Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

Информация за изпълнен договор

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2012-0001(Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Информация по чл.22б ЗОП(кликнeте в/у описанието): Обектът на поръчката е периодична доставка на мляко и млечни продукти по предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене съгласно спецификация и изисквания на Възложителя
Краен срок: 13.02.2012 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация(zip, 1.4 MB)

Протокол 1 - разглеждане на документи

Решение за класиране

Обявление за възложена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2011-0005 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Обектът на поръчката е изготвяне на предпроектни проучвания на общински пътища в община Белене: PVN1003 - III-5202 Деков-Белене-ХТК Белене; PVN 2002 - II-52 Деков-Бяла вода-Кулина вода; PVN1005 - III-5202 Белене-АЕЦ Белене” извън и в населените места.
Краен срок: 08.11.2011 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация(zip, 1.2 MB)

Техническо задание(zip, 3.3 MB)

Протокол №1 - разглеждане на оферти (pdf, 500 kB)

Решение за класиране на участниците (pdf, 250 kB)

Информация за сключен договор за малка обществена поръчка

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2011-0004 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Доставка на 150 000 литра дизелово гориво /Шифър по ЕКП: 02141000042/ за изгаряне в стационарни горивни инсталации за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене през отоплителния сезон 2011 – 2012 год.
Документи:

Решение

Обявление за възложена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2011-0003 (Частично възлoжена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Информация по чл.22б ЗОП(кликнeте в/у описанието):: Обектът на поръчката е периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия и производни; 2. Мляко и млечни продукти; 3. Месо и месни продукти, риба, яйца; 4. Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплодни, кореноплоди ; 5. Консерви, сухи бобени и зърнени храни; 6. Различни хранителни продукти.
Краен срок: 17.10.2011 г.
Документи:

Обявление

Решение

Документация (.zip, 1.1 MB)

Протокол №1 - разглеждане на оферти (pdf, 2.2 MB)

Решение за частично прекратяване

Решение за класиране(pdf, 250 kB)

Обявление за възложена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2011-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Информация по чл.22б ЗОП(кликнeте в/у описанието):: Зареждане с течни горива /безоловни бензини А-95Н и А-98Н, дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.
Краен срок: 29.09.2011 г.
Документи:

Обявление

Решение

Документация (.zip, 1.2 MB)

Протокол №1 - разглеждане на оферти (pdf, 1 MB)

Решение за класиране (pdf, 240 kB)

Обявление за възложена поръчка

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2011-0001 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Зареждане с течни горива /безоловни бензини А-95Н и А-98Н, дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.
Краен срок: 12.07.2011 г.
Документи:

Обявление

Решение

Документация (.doc, 500 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0006 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: „Доставка на нова мултифункционална машина за почистване на площадни и междублокови пространства за нуждите на Община Белене”. Доставяната техника да съответства на заложените от Възложителя в Техническата спецификация технически характеристики - неразделна част от документацията за участие в процедурата. Доставката да бъде извършена в съотвествие с обявените от Възложителя в документацията изисквания.
Краен срок: 24.11.2010 г.  
Документи:

Обявление

Решение

Документация (.doc, 500 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0005 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Обект на настоящата поръчка е доставка на 150 000 литра газьол 0,1 % S /Шифър по ЕКП: 2133420008/ за изгаряне в стационарни горивни инсталации за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене през отоплителния сезон 2010 – 2011 год. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”. Доставените горива трябва да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена с документ за съответствие с изискванията за качество на предлаганите продукти.
Краен срок:
Документи:

Решение

Обявление за възложена поръчка

Информация за изпълнен договор

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0004 (Затворена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в Община Белене и площадите в селата Деков, Татари и Кулина вода”, съгласно технически проект за енергийна ефективност и количествени сметки за видовете СМР, приложени в документацията за участие.
Краен срок: 08.09.2010 г.  
Документи:

Обявление

Решение

Документация (zip, 2.6 MB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0003 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обектът на поръчката е периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия; 2. Сладкарски изделия; 3. Мляко и млечни продукти; 4. Месо и месни продукти; 5. Пресни плодове и зеленчуци; 6. Преработени и консервирани плодове и зеленчуци; 7. Различни хранителни продукти.
Краен срок: 09.08.2010 г. 
Документи:

Обявление

Решение

Документация (zip, 160 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0002 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Зареждане с течни горива /безоловни бензини А-95Н и А-98Н, дизелово гориво/ на моторните превозни средства, собственост на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.
Краен срок: 16.03.2010 г. 
Документи:

Обявление

Решение

Документация (doc, 380 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2010-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обект на обществената поръчка е избор на финансова институция, която да предостави целеви, инвестиционен, дългосрочен банков кредит на Община Белене в размер на 1 700 000,00 лв. /Един милион и седемстотин хиляди лева/, необходим за финансиране на обект: „Изграждане на ул. „Иван Вазов” – гр. Белене чрез изграждане на канализация от о.т.686 до о.т.59, подмяна водопровод от о.т.59 до о.т.687 и асфалтиране от о.т.688 до о.т.59”
Краен срок: 19.02.2010 г. 
Документи:

Обявление

Решение

Документация (doc, 260 kB)

Баланс и отчет на Община Белене(zip, 10 MB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0008 (Прекратен)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Зареждане с горива на автомобилите на Община Белене, посредством абонаментни карти за разсрочено разплащане.
Краен срок: 07.12.2009 г. 
Документи:

Обявление

Решение

Документация (doc, 350 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0007 (Възложена)
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Обект на настоящата поръчка е доставка на 200 000 литра газьол с 0,2 % S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене през отоплителния сезон 2009 – 2010 год. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”. Доставените горива трябва да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена с документ за съответствие с изискванията за качество на предлаганите продукти.
Документи:

Решение

Информация за сключен договор

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0006 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Обект на обществената поръчка е специализиран превоз на ученици до ОУ "Проф. Иван Шишманов" – с. Деков, Община Белене, 
двуразово /по определено в Документацията за участие в процедурата разписание/ всеки присъствен ден на учебната 2009/2010 година по следния маршрут: 
Белене - Стежерово - Петокладенци - Татари - Деков - Белене.
Краен срок: 04.09.2009 г. 
Документи:

Документация (zip, 125 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обектът на поръчката е периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене по следните обособени позиции: 1. Хлебни изделия; 2. Сладкарски изделия; 3. Мляко и млечни продукти; 4. Месо и месни продукти; 5. Пресни плодове и зеленчуци; 6. Преработени и консервирани плодове и зеленчуци; 7. Различни хранителни продукти.
Краен срок: 10.09.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (zip, 50 kB)

Приложения (zip, 120 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0004 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обектът на настоящата обществена поръчка е осъществяване на консултантски услуги свързани подготовката на инвестиционен проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене”, включително разработване на пред-инвестиционни проучвания, идейни и работни проекти по смисъла на Наредба 4 към ЗУТ, анализ „разходи-ползи”, попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект.
Краен срок: 14.09.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (zip, 340 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0003 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: "Подмяна вида на покрива от плосък на скатен на ОДЗ "Знаме на мира", кв. 73, УПИ II - гр. Белене", съгласно инвестиционен проект, вкл. количествено-стойностна сметка към Документацията за участие в процедурата.
Краен срок: 10.07.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (zip, 300 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по НВМОП
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на СМР по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Белене”, финансиран по Договор BG161РО001/4.1-01/2007/ 008 – S по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.”, съгласно инвестиционен проект, вкл. количествено-стойностна сметка към Документацията за участие в процедурата
Краен срок: 30.04.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (zip, 315 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2009-0001 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: "Доставка на фабрично нова комбинирана сметосъбираща и сметоизвозваща машина за нуждите на Община Белене". Доставяната техника да съответства на заложените от Възложителя технически характеристики - неразделна част от документацията за участие в процедурата. Доставката да бъде извършена в съотвествие с обявените от Възложителя в документацията изисквания.
Краен срок: 24.03.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (pdf, 580 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2008-0013 (Прекратена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: “Изграждане игрище за хандбал, волейбол и баскетбол. Основен ремонт на съблекални и съществуващо игрище находящи се в спортен комплекс „Гигант - Белене”, / по проект БГ 2005/017-353.01.03/, съгласно инвестиционен проект, вкл. количествено-стойностна сметка към Документацията за участие в процедурата.
Краен срок: 06.01.2009 г. 
Документи:

Решение

Обявление

Документация (rar, 270 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2008-0012 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: "Доставка на нова комбинирана сметосъбираща и сметоизвозваща машина за нуждите на Община Белене". Доставяната техника да съответства на заложените от Възложителя технически характеристики - неразделна част от документацията за участие в процедурата. Доставката да бъде извършена в съотвествие с обявените от Възложителя в документацията изисквания.
Краен срок: 17.12.2008 г.
Документи:

Решение

Обявление

Докуменация (pdf, 430 kB)

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2008-0011 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Обект на настоящата поръчка е доставка на 200 000 литра газьол с 0,2 % S за изгаряне в стационарни горивни инсталации за отоплителния сезон 2008 – 2009 год. Горивата ще се доставят по заявка на Възложителя до следните обекти - административна сграда на Община Белене, ОДЗ “Мечта”, ОДЗ “Бодра смяна”, ОДЗ “Знаме на мира”, ОУ “Васил Левски” и СОУ “Димчо Дебелянов”. Доставените горива трябва да отговарят на БДС и на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Всяка доставена партида трябва да бъде придружена с документ за съответствие с изискванията за качество на предлаганите продукти и други документи, доказващи качеството и произхода на горивото.
Краен срок: 21.10.2008 г.
Документи:

Решение

Обявление

Образец 1 (pdf, 130 kB)

Образец 2 (pdf, 180 kB)

Образец 3 (pdf, 130 kB)

Образец 4 (pdf, 150 kB)

Образец 5 (pdf, 140 kB)

Образец 6 (pdf, 100 kB)

Образец 7 (pdf, 140 kB)

 
   
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2008-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: "Залесяване на изоставени земеделски и ерозирани земи от поземления фонд на Община Белене, в т. ч предварителна подготовка на терена и почвата. Проект по САПАРД по мярка 1.4 / 0.6/ "Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продуккти". Целта на проекта е да се създадат устойчиви горски култури върху изоставени земеделски земи, собственост на Община Белене с обща площ 550 дка.
Краен срок: 21.07.2008 г.
Документи:

Решение

Обявление

Първа страница (pdf, 135 kB)

Том 1 (pdf, 390 kB)

Том 2 (pdf, 95 kB)

Том 3 (pdf, 125 kB)

Том 4 (pdf, 60 kB)

Том 5 (pdf, 50 kB)

Количествена сметка (pdf, 40 kB)

 

Скици:

1-1   1-2   1-3

2-1   2-2   2-3

 
Възложител: Община Белене
Преписка: 00661-2008-0002 (Възложена)
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Описание: Дезинсекция срещу комари чрез наземно и авиационно третиране на територията на Община Белене през 2008 год. Така формулиран обекта на поръчката включва дезинсекционни обработки срещу комари в регулационните граници на населените места в Община Белене с генератор за топъл аерозол и авиационно третиране против комари със система за ултрамалообемно пръскане по поречието на река Дунав на територията на Община Белене със консумативи, средства и специалисти от Изпълнителя.
Краен срок: 14.05.2008 г.
Документи:

Решение

Обявление

Документация(pdf, 300 kB)

Договор(pdf, 200 kB)

Образец 1(pdf, 160 kB)

Образец 2(pdf, 180 kB)

Образец 3(pdf, 130 kB)

Образец 4(pdf, 150 kB)

Образец 5(pdf, 140 kB)

Образец 6(pdf, 80 kB)

Образец 7(pdf, 80 kB)

Образец 8(pdf, 140 kB)

   последно обновена:27.05.2014г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО