Начална страница
Начало >>Устройствен правилник

Утвърдил:……………….

Петър Дулев

Кмет на Община Белене

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Б Е Л Е Н Е

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този Правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в общинската администрация на Община Белене.

Чл.2. В състава на общината влизат 6 населени места, в това число 3 кметства и 2 кметски наместничества.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Чл.4. Общинската администрация при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

 

 

Глава  втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни    кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

  (4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

 

Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от двама заместник-кметове.

(2) Кметът на общината в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кмета, кметовете на кметства, кметските наместничества, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл.7. Кметът на общината не може  да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

 

Раздел ІІ

ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.8. (1) Кметът на общината:

    1.Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.

              2.Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация.

    3.Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

   4.Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването

му издава писмени заповеди, задължителни за Началника на РПУ – Белене.   

             5.Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет.

             6.Организира изпълнението на дългосрочните програми за развитие на общината.

             7.Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и се отчита пред него за това.

             8.Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет.

             9.Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата,   кметските наместници, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства и кметските наместници  при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове.

          10.Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

          11.Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии.

12.Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им.

13.Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация.

14.Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет;

15.Утвърждава устройствения Правилник на общинската администрация.

16.Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС на Община Белене;

17.Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство.

            18.Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл.2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДС).

19.Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДС;

20.Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация.

21.Прави публичен отчет пред Общинския съвет и населението на общината на 6 /шест/ месеца.

22.Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.

23.Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(1) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

(2) Кметът на общината в случаите определени от закона,  изпълнява и функции възложени му от централните държавни органи.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 

Глава трета

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

Раздел І

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

 

         Чл.10. Кметът на общината назначава за срока на мандата си двама заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

         Чл.11. Заместник кметовете не са държавни служители.

Чл.12. Заместник  кмет на общината не може да   извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговските дружества и кооперации за времето на мандата.

Чл.13. (1) Заместник кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно възложените им функции.

          (2) Кметът на общината издава заповед, с която упълномощава един от заместник кметовете, да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

            Чл. 14. Заместник кметът по икономика, финанси и финансиращи програми, координира и контролира дейността на звената по:

-         финансово-счетоводни дейности;

-         местни данъци и такси;

-         разработване и управление на проекти;

-         икономическо развитие и обществени поръчки;

-         младежки дейности, спорт и туризъм, МКБППМН;

-         трансгранично сътрудничество.

             Чл. 15. Заместник кметът по  строителство координира и контролира дейността на звената по:

-         устройство на територията и общинска собственост;

-         екология, чистота, селско стопанство и епизотии;

-         сметосъбиране и сметоизвозване;

-         енергийна ефективност, улично осветление и радиомрежи;

-         ОМП и гражданска защита;

-         ръководи дейностите, свързани с регионалното депо, управление на водите, ВиК, бизнес, търговия.

 

Раздел ІІ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 

         Чл.16. (1) В състава на община Белене влизат следните кметства: с.Деков, с.Татари, с.Петокладенци и населени места: с.Бяла вода и с.Кулина вода.

         Чл.17. Кметовете на кметства  и кметските наместници не могат  да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

         Чл.18. (1) Кметът на кметство:

          1.Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството.

2.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и

други мероприятия.

          3.Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството.

          4.Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност в съответствие с утвърдената структура.

          5.Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти.

          6.Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.

          7.Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица.

          8.Осигурява спазването на обществения ред: има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган.

         9.Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии.

        10.Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства.

        11.Прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 /дванадесет/ месеца.

        12.Свиква общо събрание на населението в кметството.

        13.Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

        14.Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или със заповед от кмета на общината.

         /2/ Кметският наместник:

          1.Изпълнява бюджета на общината в частта му за населеното място за което е назначен.

          2.Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.

          3.Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място.

          4.Предприема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, подпомага арендаторите в охраняването на полските имоти в населеното място.

          5.Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии.

          6.Предприема мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на  територията на населеното място.

          7.Води регистър на населението  и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението, изпращат актуална информация на държавните и общински органи.

          8.Отговаря за спазването на наредбите на Общинския съвет  и актовете на кмета на  общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място.

          9.Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината, в т.ч. функции на длъжностно лице по гражданско състояние.

        10.На основание чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

        11.Подпомага   събирането на дължимите местни данъци и такси от населението по ЗМДТ.

        12.Кметският наместник се отчита писмено за дейността си пред кмета на общината на 6 месеца /два пъти годишно/.

        13.Представлява населеното място.

        14.В изпълнение на чл.46а, ал.5 от ЗМСМА,  кметският наместник  може да участва в заседанията на Общинския съвет – Белене с право на съвещателен глас и задължително бива изслушван при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответното населено място.

        15.Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконовите нормативни актове, решенията  на  Общинския съвет – Белене.

 

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

        Чл.19. Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

        Чл.20. (1) Общинската администрация е обща и специализирана.

        (2) Общата администрация осигурява технически дейността на органите на местната власт и на специализираната  администрация и извършва дейности по административното обслужване на  физическите и юридическите лица.

        (3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт.

        (4) Дирекциите и отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

       Чл.21. Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

 

Раздел ІІ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

 

       Чл.22. (1) Секретарят на общината се назначава и освобождава от кмета на общината безсрочно.

       (2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование с  квалификационна степен магистър  и професионален опит не по-малко от 10 /десет/ години.

       (3) Секретарят на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

        Чл.23. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

                       (2) Секретарят на общината:

         1.Организира дейността на общинската администрация.

         2.Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за  организационно-техническото обзавеждане на службите.

         3.Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив.

         4.Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване.

         5.Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината.

         6.Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на общината.

         7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.

         8. Подготвя и организира местните референдуми.

         9.Организира атестирането на служителите в общинската администрация.

       10.Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация.

       11.Отговаря за воденето на регистъра за вероизповеданията.

       12.В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.

       13.Организира и контролира дейността на мобилизационната подготовка в общината.

       14.Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

        15.Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва.

        16.Събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината.

        17.Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията.

        18.Изпълнява други функции, възложени от кмета на общината и  определени от нормативни актове.

        19.Отговаря за дейностите  по образование, здравеопазване и социални дейности, програми и мерки за трудова заетост.

 

АРХИТЕКТУРА

        Чл.24.Архитектът на общината:

         1. Упражнява ръководство и контрол по цялостната дейност във връзка с територията на общината, градоустройството, строителството, архитектурата, планирането на градоустройствените мероприятия.

 

 

Раздел ІІІ

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

        Чл.25. (1) Общинската администрация е организирана в общински център – гр. Белене , кметства: с.Деков, с.Татари, с.Петокладенци  и населени места: с.Бяла вода и с. Кулина вода.

        (2) Общата численост на персонала в организационната структура на общината е 50 щатни бройки, от които 40 в гр. Белене, кметство с.Деков-2;  кметство с.Татари – 2; кметство с.Петокладенци -2, кметство с.Бяла вода-2, кметство с.Кулина вода -2.

        (3) Числеността на отделните административни звена в общината са посочени в приложения 1, 2 и 3 към настоящия Правилник

        Чл.26. Общинският съвет утвърждава структурата  и числеността на общинската администрация и промените в нея по предложение на кмета на общината.

        Чл.27. Съгласно чл.4 от Закона за администрацията, общинска администрация Белене е организирана в три дирекции: Дирекция ”Финанси”, Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване на гражданите” и Дирекция: “Социално – икономическа политика,финансиращи програми  и устройство на територията”.

 

Раздел ІV

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

        Чл.28. (1) Общата администрация е организирана в Дирекция: “Финанси” и Дирекция: „Административно-правно и информационно обслужване”

(1) Дирекция „Финанси

1. Отдел „ Финансово-счетоводни дейности”

       1.1. Бюджет и финанси

                а/ Директор дирекция;

                б/ Финансов контрольор.

       1.2. Счетоводство

               а/ Началник отдел „ФСД”;

                          б/ Ст.счетоводител;

                          в/ Ст.счетоводител;

                          г/ Гл.специалист.

       1.3. Специалисти по кметства -5

2. Отдел „Местни данъци и такси”

                          а/ Началник отдел;

                          б/ Ст. инспектор;

                          в/ Мл. инспектор;

                          г/ Гл. специалист приходи;

                          д/ Касиер местни данъци и такси.

       Чл.29 /1/.Бюджет и финанси

        1.Организира разработването, приемането и актуализация на бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

        2.Изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди.

        3.Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината.

        4.Изготвя проекта на инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение.

        5.Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства.

        6.Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити.

        7.Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели.

        8.Следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет.

        9.Отговаря за изграждането на  системите за финансово управление и контрол по отношение на средствата, получени от Републиканския или общинския бюджет.

       /2/Финансов контрольор

        1.Контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация, звената и структурите в бюджетната сфера;

        2.Оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;

        3.Дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с финансовата дейност на общинската администрация;

        4.Осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;

        5.Упражнява системен контрол по законосъобразно изразходване на бюджетните средства.

        6.Изготвя информации и отчети за състоянието  на общинските търговски дружества и съхранява документацията им.

         7.Идентифицира и оценява рисковете в организацията.

         8.Оценява адекватността и ефективността  на системите за финансово управление и контрол по отношение на:

  а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията;

  б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;

  в) на всеобхватността на финансовата и оперативна информация;

  г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;

  д) опазване на активите и информацията;

  е) изпълнението на задачите и постигането на целите;

         9. Дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията и проследява резултатите от предприетите мерки.

        10.Представя доклади пред кмета на общината за изпълнение на дейността си като финансов контрольор.

        11.Изготвя годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор.

        Чл.30./1/ Счетоводство:

         1. Извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от Единния сметкоплан;

         2. Изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости и подготвя годишния баланс на общината;

         3. Извършва инвентаризация на активите;

         4. Съхранява и осигурява ползването на счетоводна информация;

         5. Организира вътрешния финансов контрол;

         6. Предоставя необходимата счетоводна информация за мотивирането на управленски решения и за опазване на собствеността;

         7. Организира събирането на приходите от наеми и услуги, извършвани от общината, както и касовите такси по ЗМДТ.

/2/Специалисти по кметства

   1. Събира приходи по квитанции по Наредбата към ЗМДТ.

   2. Приема, обработва и издава  документи по гражданското състояние и гражданска регистрация .

   3. Поддържа в актуално състояние картотеката на населението.

   4. Извършва проверка по избирателните списъци.

   5. Изготвя отчети за извършенните административни услуги.

   6. Осъществява непосредственото водене на отчета на наборниците и запасните в картотеката  и автотранспортната техника в кметството.

   7. Организира и провежда подготовка на помощния състав по провеждането и управлението на мобилизация.

   8. Извършва осчетоводяване на всички операции и дейности свързани със работата на кметството.

   9. Изготвя оборотни ведомости  и касовото усвояване на бюджета на кметството.

  10.Представя рекапитулации на ведомостите на кметството.

  11.Изготвя и справки по образец при поискване от общинската администрация.

  12.Организира съхраняването на всички счетоводни документи съгласно законно  установените срокове.

  13.Упражнява контрол за законосъобразното разходване на финансовите средства определени с бюджета на община Белене за кметството.

  14.Участва в провеждането на годишните инвентаризации на имуществото на кметството.

  15.Изготвя разчетно платежните ведомости на служителите в  кметството

  16.Следи промените в нормативните актове, с които работи отдела.

  17.Изпълнява и други задължения вменени му със закон или  възложени  от  Кмета на общината и директора на дирекция.

 

       Чл.31. Местни данъци и такси

        1.Приема и обработва данъчни декларации по ЗМДТ.

        2.Издава данъчни удостоверения  и данъчни оценки по ДОПК и ЗМДТ.

        3.Касово и безкасово обслужва плащанията от фирми и физически лица по ЗМДТ.

        4.Извършва ревизии  и проверки на декларираните данни от фирми и физически лица по ЗМДТ.

        5.Извършва обезпечителни мерки по ДОПК  на задължения с изтекъл срок  за плащане от фирми и физически лица.

       6.Поддържа актуална база данни за декларирано движимо и недвижимо имущество от фирми и физически лица по ЗМДТ, начислените данъци и такси и плащанията за тях по години.

       7.Поддържа актуален архив на подадените данъчни декларации  за физическите лица и досиетата за фирмите.

       8.Отчита постъпилите плащания по видове и изготвя информация за постъпленията от тях в определените срокове.

       9.Уведомява и съобщава на фирмите и физическите лица дължимите данъци и такси за текущата година за притежаваните от тях недвижими имоти.

      10.Прилага административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ и съставя актове за установяване на нарушения по Наредба № 1 на община Белене и по ЗМДТ и ДОПК.

      11. Съставя актове за установяване на административни нарушение за неподадени декларации или подадени след изтичане на определения срок по чл. 123 от ЗМДТ.

      12. Анализира просрочените задължения по ЗМДТ на физически лица и фирми, изготвя покани по чл.182 от ДОПК.

      13.Извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория.

       14.Приема документи за удостоверения и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър.

       15.Провежда процедури по издаване на разрешителни за обществен превоз.

       16.Подготвя договори за обществен превоз и упражнява контрол по спазване на условията им.

        17.Внася предложение до Общинския съвет за одобряване на транспортната схема на общината.

        18.Разработва условия за провеждане на конкурси, методиката за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите на основа на приетата от Общински съвет транспортна схема.

 

(2)Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване на гражданите

1.Правно-нормативно обслужване

     1.1 Ст. Юрисконсулт

2.Канцелария и човешки ресурси

     2.1 Човешки ресурси

       - Ст.експерт

     2.2 Деловодство

        -Технически сътрудник

     2.3 Организационно-техническо обслужване ОбС

        -Технически секретар ОбС

     2.4 Архив

         -Архивист

3.Център за информация на гражданите

     3.1 Гражданство

        - Гл. експерт

     3.2 Гражданско състояние

        - Гл. експерт

     3.3 Каса ЦИОГ

        -Ст. Експерт

     3.4 Системен администратор

        -Мл.експерт

4.Отбранително-мобилизационна подготовка и гражданска защита

        - Гл. специалист

 

          Чл.32. Правно-нормативно обслужване:

           1.Задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на Общинския съвет.

          2. Дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение.

          3.Съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори.

          4.Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица.

         5.Проучва и анализира прилагането на актовете на Общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане.

         6.Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях.

         7.Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд.

         8.Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината.

         9. Дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения.

       10.Съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

       Чл.33. Човешки ресурси:

         1. Подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство.

         2. Организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация, общинските дейности и звена и ги представя за одобрение от кмета на общината.

         3. Разработва Вътрешни правила за работната заплата, предлага ги за  одобрение от кмета на общината и следи за тяхното изпълнение.

         4. Анализира разходването на средствата от фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения.

         5. Организира  разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация, на общинските дейности и звена , както и тяхното актуализиране.

         6. Изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината.

         7.Оформя  документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения свързани с тях.

         8.Отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им.

         9.Води статистическата отчетност за числеността на персонала и плащанията от фонд “Работна заплата” и други източници.

       10.Оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база за заплащане на труда.

        11.Приема болничните листове на служителите и ги предава на счетоводството.

        12.Изготвя удостоверения УП-2, УП-3 и оформя документите при пенсиониране.

        13.Участва в организацията на атестирането  на служителите и следи  за спазване на сроковете.

 

        Чл.34. Деловодство:

       1.Осъществява  деловодното обслужване и контрола на движение на документите  на общинската администрация;

       2.Регистрира входяща и изходяща  кореспонденция ;

       3.Предава кореспонденцията на Кмета на Общината за резолюция , след което  я предава за обработка и изпълнение на служителите, съобразно резолюцията на  Кмета на  Общината;

       4.Завежда актовете и наказателните постановления,

       5.Завеждане  призовките, обявленията и предписанията, получени от съдебните и други  органи, предаване за връчване и връщане в определения срок в регистър;

       6.Следи движението на входящата, изходящата  кореспонденция.        
       7.Води заповедна  книга на община Белене и  заповедна  книга за командировките на служителите;
       8.Съхранява документи  до предаването им в архива;  
       9.Следи движението на документите и при поискване дава информация за тяхното местонахождение; 
      10.Опакова, надписва и предава за изпращане изходящата кореспонденция;                                                10.Уведомява   прекия си ръководител при неспазване сроковете за изпълнение; 
      11.Пази в тайна сведенията, които са му станали известни при изпълнение на възложената му работа; 
     12.Спазва правилата за работа с лични данни. 
     13.Изпълнява допълнителни функции, възложени от Кмета на Общината и прекия ръководител, свързани с работата му.
                                                                                                                               

     14.Завежда дневник за предаване и приемане на  кочани /квитанционни книги за  събиране     на суми/ на МОЛ от общинската администрация и кметствата.

     15.Съхранява и предоставя за ползване архивните материали на общината.

    16. По подадена заявка от служителите осигурява необходимите консумативи и материали .

         17.Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани.

         18.Организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица.

         19.Осигурява технически залите в основната административна сграда, подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване.

 

        Чл.35. Организационно- техническо обслужване на  ОбС

 

           1. Да получава, разпределя, съхранява и предоставя  материали, необходими на общинските съветници;

           2. Да организира приемното време на Председателя на ОбС и общинските съветници;

           3.  Да води протокола по време на заседания на ОбС;              

           4.  Да води картотека на взетите решения от ОбС;

           5. Следи за своевременното изпълнение на решенията на ОбС и информира кмета и секретаря на общината;                 

           6.  Да осигурява общинската администрация с информация за взетите от ОбС решения;

           7.  Да уведомява длъжностните лица и гражданите, за  които се отнасят взетите решения като им предоставя  копия от тях;

           8.  Да съхранява и  подрежда архива на ОбС;                  

           9.  Да обслужва гражданите нуждаещи се от архива на ОбС-издава при поискване срещу заплащане справки, удостоверения, преписи от решения и други, при спазване на правилата за достъп до обществена информация, и след писмено разпореждане на ръководителя.

         10. Да предоставя копия от протоколите на ОбС на  Областния управител и Районния прокурор;                    

         11.Да предоставя на магнитен носител наредбите на ОбС  на Областна администрация и да ги актуализира в   случай на промяна;

         12.Осигурява технически залите в  административната сграда , подготвя , координира и контролира графика на тяхното използване, във връзка с работата на Общинския съвет.

          13. Изпълнява задачи свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;

          14. Осъществява методическо  взаимодействие с отдел”Връзки с обществеността”

          15.  Спазва правилата за работа с лични данни.

          16. Пази в тайна сведения, които са му станали известни при изпълнение на служебните задължения.

          17. Изпълнява допълнителни функции, възложени  от Кмета на Общината, Председателя на ОбС  и прекия ръководител.

         Чл.36. Архив

           1.Организира и осъществява архивирането на документацията в общината.

      2.Приема в архива документи от деловодството.

            3.Отговаря за контрола и опазването на документите, постъпили в архива.

            4.Оказва методическа помощ и контролира архивните процеси.

            5.Контролира и отговаря за предаването на документите от архива и копия от тях.

            6.Участва в извършването на основни проверки в деловодството и в архива.

            7.Опазва информацията, представляваща служебна тайна.

            8.Участва при извършване на експертизи и оценки на архивните документи и дава предложения за тяхното съхраняване или унищожаване.

            9.Познава и спазва нормативните актове, свързани с архивната и деловодната дейност, използва компютърните и други автоматизирани системи за извършване на архивни и деловодни дейности.

          10.Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.

          11.Спазва Правилника за вътрешния трудов ред и вътрешната нормативна уредба на общината..

                     

Център за информация и обслужване на гражданите / ЦИОГ/:

    

       Чл.37. Гражданска регистрация и административно обслужване / ГРАО /:

1.Организира изпълнението и прилагането на Закона за гражданска регистрация, както и други законови и подзаконови нормативни актове, свързани с гражданската регистрация на физически лица;

2.  Създава и поддържа електронните актове за гражданско състояние и съхранява регистрите на актовете за гражданско състояние в писмен вид на гр.Белене и кметствата   ;

3.  Създава и поддържа в електронен вид  регистъра на населението в локална база данни “Население” и информационната система “АКТОПИС” в актуален вид; съхранява в писмен вид регистъра на населението /ЛРК/ .

4. Приема молби и заявления на граждани и издава документи в съответствие с действащото законодателство, касаещи регистрите за гражданско състояние и личността на гражданите;

5.  Оказва методическа помощ в рамките на своята компетентност на кметовете на кметства и кметски наместници;

6. Контролира работата на кметовете на кметства и кметските наместници по регистрация на гражданското състояние на лицата, правилното оформяне и съхранение на регистрите за населението и издаването на съответните документи;

7. Поддържа в актуално състояние избирателните списъци в общината;

8. Участва в организирането на избори, референдуми, преброяване и други мероприятия;

9. Извършва и други дейности, вменени му със закон или подзаконов нормативен акт като компетенция на ГРАО.

           10. Води и съхранява регистър за нотариални заверки на подписи и съдържание на едностранни актове на физически и юридически лица; прави справки и извлечения от регистрите за текущата или изтекла година.

Чл.38. Каса ЦИОГ

   1. Събира касово всички приходи съгласно приетите  наредби от ОбС .

   2. Оформя  всички постъпили дневни приходи в касата на ЦИОГ .

   3. Води журнал по образец, в който регистрира всички  приходни  касови ордери, постъпили през работния ден.

   4. Взема участие в извършването на проверки и инвентаризации.

   5. Изготвя справки за постъпилите приходи при необходимост.

   6. Внася по съответните банкови сметки постъпилите в касата приходи.

   7. Следи промените в нормативните актове, с които работи.

   8. Получава, съхранява и отчита ценни книжа и бланки под отчет.

   9. Изпълнява текущо поставени задачи от Кмета на община Белене.

  10.Участва в курсове за повишаване на квалификацията. във връзка с дейността.

 

Чл.39. Системен администратор:

 1.Поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;

              2.Проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинската администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;

              3.Подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;

 4.Участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

             5.Осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;

             6.Поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.

Чл.40. ОМП и гражданска защита:

            1. Разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

            2. Разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично в съответствие с методологията за военновременно планиране;

           3. Координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

           4. Поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;

           5. Организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;

           6. Извършва дейностите по гражданска защита в общината;

           7. Организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

           8. Информира периодично и при поискване Министерството на отбраната за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;

9. Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

           10. Организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

           11. Планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;

           12. Контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

           13. Изпълнява функции на служител по сигурността на информацията по Закона за защита на класифицираната информация.

 

РАЗДЕЛ V

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

         Чл.41. (1)Специализираната администрация е организирана в Дирекция”Социално-икономическа политика ,финансиращи програми и устройство на територията”

         (2)Специализираната администрация включва следните звена:

          1.Отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми”

              /А/ Началник отдел

              1.1.  Разработване и управление на проекти

                    а/ Гл. експерт

б/ Гл. експерт

в/ Мл. експерт

             1.2. Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм, МКБППМН

а/ Гл. експерт

1.3                    Здравни и социални дейности, трудова заетост

а/  Гл. експерт

1.4                   Икономическо развитие и обществени поръчки

а/  Гл. експерт

б/  Мл. експерт

1.5                   Екология, чистота, селско стопанство и епизотии

а/ Гл. експерт

            Чл. 42.  Разработване и управление на проекти

1.           Предлага основните насоки в стратегическото планиране на общината, свързано с разработване на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други донори;

2.          Проучва и анализира възможностите на общината да кандидатства за финансиране по различни програми във всички области на развитие;

3.                   Организира цялостната дейност на общинската администрация в областта на разработване и управлението на проекти за финансиране от външни източници;

4.                   Осъществява информационното осигуряване на администрацията и оказва методическа и експертна помощ на служителите при разработване и управление на проекти по Европейски и други фондове и програми;

5.                   Разработва, самостоятелно или в партньорство с други лица и организации, проекти за финансиране на общината от външни източници;

6.          Съдейства за координиране дейностите на общината с неправителствения сектор и бизнеса на местно, регионално и национално ниво в съответствие с политика за партньорство при съвместно участие по програми и проекти, финансирани от национални, Европейски и други фондове и програми;

7.                   Установява и поддържа контакти с общини от страни, членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми за финансиране;

Чл. 43. Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм, МКБППМ

             1. Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена на организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката /МОН/ и Регионалните инспекторати по образованието на МОН, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение.

2. Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст.

3. Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

4. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения.

5. Осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите.

6. Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения.

7. Разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена.

8. Разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти.

9. Участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм.

           10. Участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни и младежки проблеми.

           11. Организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар.

           12. Организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на  общината

           13. Извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.

            14.  Изпълнява функциите на секретар на МКБППМН

            15.  Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;

            16.  Подготвя планове за работата и организира заседанията;

     17. Участва в подготовката на проекти, свързани с работата на

комисията;

     18. Поддържа връзки със специализираните заведения и се

информира за развитието на проблемните деца, настанени в тях от комисията;

             19.  Следи за работата на обществените възпитатели;

             20.  Подготвя отчети за дейността на МКБППМН.

 

  Чл. 44.Здравни и социални дейности, трудова заетост

     1. Провежда общинската здравна политика на територията на

общината.

  2. Разработва общинска здравна програма, включително и по

ресурсното осигуряване на здравните дейности  на територията на общината.

             3. Разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове.

            4. Организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината.

  5.Съвместно с регионалните структури на Министерство на

здравеопазването и Районната здравно осигурителна каса /РЗОК/ разработва и актуализира здравната карта на общината.

  6.Координира и контролира дейността на общинските здравни

заведения.

  7.Координира и контролира дейността на детските ясли и млечните

кухни.

  8.Защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални

институции, отговарящи за здравеопазването.

  9.Осъществява връзки с други институции, имащи отношение към

решаване проблемите на общинското здравеопазване.

10.Участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината.

          11.Координира дейността за борбата с  наркоманите.

12.Подготвя и организира изпълнението на общинската програма за

предоставяне на социални услуги на гражданите.

13.Организира дейността на Домашния социален патронаж, клубовете

на пенсионера и хората с увреждания, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи.

14.Организира дейността на специализираните заведения за социални

услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП.

15.Организира изпълнението на общинската програма за закрила на

детето,  съвместно с Дирекцията за социално подпомагане.

16.Организира и координира съвместно с Бюрото по труда

изпълнението на общинската програма за временна заетост.

17.Организира разработването на проекти и координира съвместната

 дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности.

18.Координира дейността на спортните клубове на територията на

общината.

 

Чл. 45. Икономическо развитие  и обществени поръчки        

             1.Организиране на процедурата по възлагането на обществени поръчки за дейностите финансиране от общинския бюджет;

             2.Разработване на проекти за привличане на инвестиции и кандидатстване пред финансиращи донорски организации и фондовете на ЕС;

             3.Следене на законите и подзаконовите нормативни актове в областта на обществените поръчки и докладване на кмета  за неговите задължения и правомощия произтичащи от тях;

             4.Даване консултации на кмета по отношение на необходимостта от провеждане на процедури за обществени поръчки;

             5.Търсене и събиране на информация за действащи донорски програми и фондове, осъществяване на контакти с тях;

             6.Подаване на необходимата информация до Регистъра на обществените поръчки;

             7.Осигурява информация и анализи за формиране на политиката  за икономическо развитие на общината и разработва средносрочни и дългосрочни програми;

             8.Координира дейността на общинските предприятия;

             9.Организира разработването и изпълнението на програми и проекти, отразяващи общинската политика в областта на устойчивото развитие на инфраструктурата.

           10.Подпомага управителите на общински търговски дружества при изготвянето на бизнес-програмите им, осъществява контрол по изпълнението на дългосрочните и краткосрочни бизнес-програми, внася предложения до Общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми.

          11.Води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;

          12.Координира разработването, оценката и актуализацията на Общинския план за развитие и подготовката на годишен доклад за неговото изпълнение, съгласно Закона за регионалното развитие.

 

Чл.46. Екология, чистота, селско стопанство и епизотии

 

1.Урежда отношенията между собственици и ползватели на

земеделски земи по §4 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи.

   2.Извършва  справки и въз основа на тях издава служебни бележки

относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.

   3.Издава удостоверения по искане на земеделски производители и

собственици на възстановени земеделски земи.

   4.Събира и обобщава информация за Националния статистически

институт и Областната служба “Земеделие и гори” относно растениевъдството и животновъдството в общината.

             5.Извършва регистрация на земеделска и горска техника.

      6.Участвува в работата на комисията по §62 от Правилника за

приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи, изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост, изготвя оценки на земеделски земи.

   7.Изготвя предложения до Общинския съвет за начина на

стопанисване на земеделските земи-общинска собственост.

   8.Подготвя и участва в търгове за отдаване под наем на земеделски

земи след решение на Общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.

    9. Осъществява контрол по изпълнението на екологични програми и

проекти, които се реализират от общината:

- Регионална програма  за заетост;

-ОПРЧР– за длъжностите „техник-еколог” и „градинар”;

-Общински екопатрули;

            10. Организира дейността на епизоотичната комисия и изпълнява функции, възложени от ръководителя, във връзка с разпоредбите на Закона за  защита на животните.

            11.Урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

            12.Извършва справки  и въз основа на тях  издава служебни бележки относно правото на ползване на земеделски земи, служебни бележки от емлячните регистри.

            13.Издава удостоверения по искане на земеделски производители и собственици на възстановени земеделски земи.

            14. Събира и обобщава информация за Националния статистически институт и Областна служба „Земеделие и гори”, относно растениевъдството и животновъдството в общината.

            15. Извършва регистрация на земеделска и горска техника.

            16. Участва в  работата на комисията  по §62  от Правилника за приложение на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за придобиване на собственост върху ползваните земи, изготвя заповеди за признаване и отказване  право на собственост, изготвя оценки за земеделски земи.

            17. Изготвя предложения до Общинския съвет за начина на стопанисване на земеделските земи- общинска собственост.

            18. Участва в подготовката на търгове за отдаване под наем на земеделски земи след решение на Общинския съвет и подготвя съответните договори за отдаване под наем.

    

           Чл.47. Устройство на територията и общинска собственост

          1. Началник отдел

          2. Градоустройство и техническо обслужване

                 а/ Ст. Специалист

          3. Кадастър, регулация и техническо обслужване

                 а/ Гл. специалист

          4. Инвестиционна дейност и строителен контрол

                 а/ Гл. специалист

          5. Управление и разпореждане с общинско имущество

                 а/ Гл. експерт

 

 

           Чл. 48.Устройство на територията и общинска собственост

      

Устройство на територията

1. Началник отдел

             1. Осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство на територията на общината.

             2. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 3. Поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа.

             4. Поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове /ПУП/ и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др.

             5. Подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително с експертизи и становища по внесени проекти.

 

Градоустройство и техническо обслужване

             1. Осигурява създаването, прилагането и изменението на ПУП за застрояване.

             2. Провежда процедури по одобряване и обявяване на подробни устройствени планове, както и на техническите изменения, в това число и РУП.

             3. Изготвя становища и програми във връзка с проектиране и одобряване на градоустройствените планове.

             4.Провежда процедури по одобряване на инвестиционните проекти.

5.Участва при съставяне протоколи за откриване на строителна площадка за всички обекти   със строителни разрешения ,издадени от община Белене.

             6.Осигурява прилагането на влезли в сила подробни устройствени планове.

             7. Подготвя и комплектова строителни книжа.

 8. Издава удостоверения за факти и обстоятелства по Устройство на територията.

              9. Издава скици за проучване и проектиране за терените общинска и държавна собственост.

            10. Участва в комисии по ЗУТ.

            11.Участва  в ЕСУТ.

 

Кадастър, регулация и техническо обслужване

 

              1. Организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите.

              2. Извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални  (за селата) и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастрална карта и имотен регистър за всички населени места.

3. Изготвя и предвижда преписките по допълване на кадастралните планове (за селата) и по частично изменение на регулационните планове за всички населени места.

4. Организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове.

5. Нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост.

6. Ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен.

7. Съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив.

8. Участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи.

9. Проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове.

           10. Окомплектова и изпраща преписки до съда.

           11. Издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите, предвидени в закон или друг нормативен акт

           12. Подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти.

           13. Извършва проверка на протокола за определяне на строителна линия и ниво за строеж и контролира изпълнението им.

           14. Осъществява контрол в строителство относно достигнатите проектни нива.

           15. Уточнява и определя административните адреси, съгласувано с Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване на гражданите”

           16. Подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

                 

Инвестиционна дейност и строителен контрол

 

             1.Осъществява координация и контрол на капиталното строителство на територията на общината.    

   2.Упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината.

             3.Участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост /жилищно, просветно, здравно и т.н./ за поддръжка и основен ремонт.

             4.Подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции.

             5.Изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство.

6.Подготвя технико-икономическо задание /ТИЗ/ и конкурсни /тръжни/ документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции.

            7.Проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им.

             8.Извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти.

 9.Участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината.

            10.Извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на отдела.

            11.Участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми

  12.Съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното

и съгласно наредби на Общинския съвет.

            13.Извършва административно-технически услуги по одобряване на устройствени и архитектурни проекти, визи за проектиране, издаване на разрешения за строеж.

            14.Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.

            15.Извършва контрол за недопускане на незаконно строителство, като съставя и връчва актове на нарушителите.

            16.Изпълнява влезли в сила заповеди на кмета на общината за премахване на незаконни строежи.

            17.Съставя констативни протоколи и подготвя заповеди на кмета за премахване на неподходящи по вид и местонахождение второстепенни, стопански и временни постройки, павилиони и будки.

            18.Извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите.

            19.Издава удостоверения в рамките на своята компетентност.

  20.Участва в приемателни комисии, назначени от Регионалната

дирекция за национален и строителен контрол.

/Б/. Управление и разпореждане с общинско имущество

    1.Издирва, проучва и комплектова документите, доказващи

собствеността на общината и съставя актове за общинска собственост;

    2.Проучва, комплектова и подготвя за изпращане на областния

управител преписки за деактуване на имоти държавна собственост;

    3.Подготвя искания за безвъзмездно предоставяне на общината на

имоти-държавна собственост;

              4.Издирва и съставя актове за незаети общински имоти;

 5.Подготвя отписването на имотите, неправилно актувани като

общинска собственост, както и тези, основанието на които е отпаднало;

              6.Поддържа в актуалност главния регистър, картотеката, регистъра на решенията по реституционните претенции на гражданите, както и спомагателните регистри за имотите общинска собственост.

             7. Обработва и докладва преписките за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост и подготвя документите свързани с тях;

             8. Обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

             9. Приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти /ВТО/ и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на Общинския съвет.

           10. Изготвя проекти на решения на Общинския съвет за разпоредителни действия с имоти частна общинска собственост и след приемането им ги изпълнява.

           11. Организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл.8 от Закона за общинската собственост.

           12. Координира и контролира процедурите, предвидени в закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост.

           13. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им.

           14. Изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;

           15. Изготвя споразумения към договори /за отдаване под наем/ и предизвестия за прекратяването им;

           16. Изготвя справки и издава удостоверения по молби на физически и юридически лица за собствеността и ползването на имотите, заверява молби-декларации по обстоятелствени проверки;

           17.Организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост.

           18. Подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане.

           19. Води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;

           20. Подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост.

           21. Подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности.

           22. Констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за редовното внасяне на приходите на касата на общината

           23. Следи за състоянието на общинските имоти и прави предложения за осигуряване на бюджетни средства за ремонта и поддръжката им.

           24. Води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол.

           25. Организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на общината.

           26. Изготвя предложения до кмета на общината и Общинския съвет за промяна статута на общински жилища. Подготвя необходимите документи свързани с ползването на общинския жилищен фонд.

           27. Подготвя информация в рамките на своята компетентност по Закона за кадастъра и имотния регистър и я изпраща до службите по вписвания и кадастъра.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

         Чл.49.Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

          Чл.50. Длъжностното разписание се утвърждава от кмета на общината.

          Чл.51./1/Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Вътрешните правила за работата на общинската администрация.

         /2/Вътрешните правила за работа в община Белене се утвърждават от Кмета на общината.

         Чл.52./1/Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определен със закон.

         /2/Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

         Чл.53./1/ Постъпването на държавна служба в общинската администрация става задължително след провеждане на конкурс.

         /2/Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

          Чл.54. Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

          Чл.55./1/ Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

         /2/При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

          Чл.56. Служителите от общинската администрация са длъжни:

1.     Да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и

безпристрастно в съответствие със законите на страната.

2.     С ежедневната си работа да допринасят за издигане

авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт.

3.     Да спазват трудовата дисциплина и да използват

работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи.

4.     Професионално, културно и етично да обслужват

гражданите и служебните лица.

5.     Да познават в детайли нормативните документи, които

ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите и общината.

6.     Да проявяват инициативност и творчество и да правят

предложения пред кмета, заместник-кмета и секретаря за по-ефективно управление на общината.

7.     Да повишават професионалната си квалификация и да

следят и прилагат новостите в работата си.

8.     Да изготвят пълни и компетентни отговори на молби и

жалби на граждани и висшестоящи органи от своята сфера на дейност в законовия срок.

 т.8а  Всички  писмени предложения и сигнали, по смисъла на АПК се регистрират в деловодството на общинската администрация по реда на настоящия устройствен правилник

т.8б Анонимните сигнали и предложения не се регистрират и по тях не се образува административно производство.

т.8в Предложения и сигнали, подадени до общинската администрация, които не са от нейната компетентност се препращат в 7 (седемдневен) срок от регистрирането  им до компетентния орган, освен ако има данни, че въпросът е отнесен и до него. За препращането на предложенията и сигналите се уведомяват подателите им.

т.8г.В производството по разглеждане на сигнали не могат да участват длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени.

т.8д. (1) Установяването на фактите и обстоятелствата по подадените от гражданите сигнали и предложения, се извършва от длъжностно лице в общинската администрация, на което от кмета на общината с резолюцията са делегирани такива правомощия.

(2) Длъжностното лице, определено по ал.1 извършва независима проверка по фактите и обстоятелствата, свързани с предложението или сигнала, изяснява случая съобразно разпоредбите на чл. 114 от АПК и ги предлага писмено като отговор.

(3) за изясняване на случая, длъжностното лице може да направи предложение до кмета на общината за назначаване на комисия или работна група”

т.8е  Решението по сигнала или предложението се оформя в писмена форма, подписано от кмета на общината.

т.8ж Когато сигналът или предложението са удовлетворени, се вземат незабавни мерки и се определят начина и срока за изпълнение на решението, за което се уведомяват подателя и други заинтересовани страни.

т.8з Когато исканията в сигнала или предложението са приети за незаконосъобразни или неоснователни, или не могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се съобщават писмено съображенията за това.

т.8и Когато с решението по сигнала или предложението се засягат права или законни интереси на други юридически и физически лица, решението им се съобщава по реда на АПК

т.8к Решението по подаден сигнал се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му, с изключение на случаите, когато се налага по особено важни причини този срок да бъде удължен. Удължаването на срока може да стане само от органа, постановил решението, но не може да бъде повече от 2 (два) месеца.

т.8л Сигнали, подадени по вече решен въпрос, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства”

т.8м Сигналите, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като се съобщават основанията за това.

т.8н Производството по сигнали и предложения се прекратява с изпълнение на решението

9. Да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона.

         10. Да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината.

11. Да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания.

12. Да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

         Чл.57. Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

         Чл.58. Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

         Чл.59. За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

         Чл.60./1/ Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

         /2/Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Правилника за вътрешния трудов ред на общинската администрация.

Чл.61./1/ За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.

         /2/Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за работа на общинската администрация.

         /3/Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

         /4 Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

         Чл.62. За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

         Чл.63. Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения, съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхната дейност.

         Чл.64. /1/ В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, е назначен служител, който подпомага и осигурява работата на Общинския съвет.

/2/ Заповедта за назначаване и освобождаване на служителя по ал.1 се издава от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.

         /3/ Служителят по ал.1 спазва всички изисквания за служителите в общинската администрация.

         /4/ Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителя по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на Общинския съвет.

         Чл.65. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителя, назначен по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от Председателя на Общинския съвет.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Устройственият Правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията.

§2. Устройственият Правилник на общинската администрация е

утвърден със Заповед № 140/28.02.2012 г. на Кмета на общината /и влиза в сила от датата на заповедта/.

 

   последно обновена: 21.06.2012 г.
Принтирай тази страницаСвържи се с насИнсталирай Flash Player

Местоположение || Исторически и културни паметници

Бюджет || Решения на ОС || Заповеди на Кмета || Структура на общинската администрация || Състав на общинската администрация || Структура на ОС || Услуги || Търгове и конкурси || Връзка || ФОРУМ

Природни ресурси || Население || Инфраструктура || Селско стопанство || Бизнес || Фирми || Обекти със специално предназначение

Отдих и туризъм || Екология || Наука и образование || Здравеопазване и социални дейности || Култура и спорт || Връзки

НАЧАЛО